Barion Pixel

 

Naša stránka obsahuje erotický obsah určený výhradne pre osoby staršie ako 18 rokov a používa súbory cookie potrebné na základné fungovanie a personalizovaný zážitok. Podrobné informácie nájdete v Oznámení o ochrane osobných údajov.

Prosíme, potvrďte svoj vek, aby ste mohli pokračovať v prehliadaní!

Podrobné informácie nájdete v Oznámení o ochrane osobných údajov.

Všeobecné obchodné podmienky

Podmienky nákupu

Všeobecné obchodné podmienky (VOP)

Tieto všeobecné obchodné podmienky obsahujú podmienky používania služby online predaja produktov, ktorá je k dispozícii v internetovom obchode www.lovesexshop.sk (ďalej len "internetový obchod"), registrovanými a neregistrovanými používateľmi (ďalej len "zákazník").

Webshop je dostupný v sieti internet na adrese www.lovesexshop.sk. Aktuálne znenie Všeobecných obchodných podmienok, ktoré je možné stiahnuť a uložiť, je možné stiahnuť z odkazu http://www.lovesexshop.sk/vop/lovesexshopVOP.pdf. Na zmluvu sa nevzťahuje kódex správania.

Prehliadaním internetového obchodu, registráciou alebo uskutočnením nákupu (ktorýmkoľvek z tu uvedených spôsobov správania) dochádza k uzatvoreniu zmluvy podľa týchto VOP medzi predávajúcim a kupujúcim.

Kupujúci ako používateľ internetového obchodu akceptuje podmienky týchto VOP. Ak Kupujúci nesúhlasí s niektorým z ustanovení VOP, nesmie používať stránku ani nakupovať vo Webshope.

Spracovanie osobných údajov Zákazníka sa riadi Zásadami ochrany osobných údajov, ktoré sú dostupné priamo na hlavnej stránke alebo prostredníctvom nasledujúceho odkazu https://www.lovesexshop.sk/ochrana_osobnych_udajov.

Technické informácie potrebné na používanie webovej stránky, ktoré nie sú zahrnuté v týchto VOP, sú uvedené v informáciách dostupných na webovej stránke.

Jazykom zmluvy je slovenský.

Prijaté objednávky sa automaticky elektronicky ukladajú do systému predávajúceho a zákazník si ich môže neskôr prezrieť po prihlásení sa do svojho účtu.

Minimálna hodnota objednávky, ktorú možno podať online v internetovom obchode, je 14,95 € brutto.

Zmluvné strany sa dohodli, že takto uzatvorená zmluva nepredstavuje písomnú zmluvu, nie je archivovaná predávajúcim, a preto nie je dodatočne prístupná, a riadi sa maďarským právom.

Obsah:

1. Podrobnosti o predajcovi

2. Registrácia

3. Ako nakupovať

4. Technické možnosti opravy chýb pri zadávaní údajov

5. Záväzná ponuka, potvrdenie

6. Cena výrobku, vlastnosti, balenie

7. Dodanie, osobné doručenie

8. Spôsoby platby

9. Právo na odstúpenie od zmluvy

10. Záruka na bežný tovar

11. Záruka na motorom vybaný tovar a tovar vyššej hodnoty

12. Obmedzenie zodpovednosti

13. Autorské práva

14. Ochrana údajov

15. Vybavovanie sťažností

1. Podrobnosti o predajcovi

1.1 Tento internetový obchod (ďalej len "internetový obchod") je vytvorený a prevádzkovaný vývojárom a predajcom produktov predávaných v internetovom obchode:

Názov spoločnosti: Webshop Logisztika Kft. (ďalej len "predávajúci")

Sídlo: Maďarsko, 1097 Budapest, Ecseri út 14-16.

Poštová adresa: Maďarsko, 1097 Budapest, Ecseri út 14-16.

Registrátor spoločností: Registračný súd Všeobecného súdu v Budapešti,

Registračné číslo: Cg. 01-09-953952

Daňové číslo: 23121076-2-43

Daňové číslo EÚ (Spoločenstva): HU23121076

Identifikátor kontrolóra údajov: 03327-0001

Registračné čísla spracovania: NAIH-60933/2012. a NAIH-60934/2012.

Názov a registračné číslo orgánu povoľujúceho obchodnú činnosť.

1.2. Služby zákazníkom

Adresa: Maďarsko, 1097 Budapest, Ecseri út 14-16.

Otváracie hodiny nášho telefonického zákazníckeho servisu: v pracovných dňoch, pondelok až piatok: 8:00-16:00 hod.

Telefón: +421-2330-02662

E-mailový kontakt: info@lovesexshop.sk

(ďalej len: prevádzkovateľ alebo predávajúci)

1.3. V internetovom obchode sa predávajú len nové výrobky.

1.4. Zmenené ustanovenia nadobúdajú pre Kupujúceho účinnosť pri prvom použití Internetového obchodu po nadobudnutí ich účinnosti a vzťahujú sa na objednávky zadané po ich zmene.

1.5 Každý kupujúci, ktorý nesúhlasí so zmenou pravidiel, musí ukončiť nákup. Zmeny nemajú vplyv na už uzavreté zmluvy (potvrdené objednávky).

1.6. Zmeny sú účinné odo dňa ich zverejnenia na rozhraní internetového obchodu.

1.7. Obsah internetového obchodu je určený len pre osoby staršie ako 18 rokov! Osoby mladšie ako osemnásť rokov nesmú navštíviť ani nakupovať. Za prípadné škody vzniknuté v dôsledku nesprávneho uvedenia internetového obchodu zodpovedá osoba, ktorá ho uviedla do omylu.

2. Registrácia

2.1. Všetky časti obsahu Webového obchodu sú dostupné komukoľvek bez registrácie a na uskutočnenie nákupu sa nevyžaduje platná registrácia. Ak sa však Kupujúci chce na Webovom obchode zaregistrovať, musí Predávajúcemu poskytnúť nasledujúce informácie:

- Názov,

- E-mailová adresa,

- Heslo,

- Adresa (dodacia, fakturačná),

- Telefónne číslo..

Predávajúci bude informovať kupujúceho e-mailom o úspešnej registrácii.

2.2. Zákazník má právo kedykoľvek zrušiť svoju registráciu zaslaním e-mailu na adresu info@lovesexshop.sk. Po prijatí správy predávajúci registráciu bezodkladne vymaže. Používateľské údaje zákazníka budú zo systému odstránené okamžite po zrušení registrácie; to však nemá vplyv na uchovávanie údajov a dokumentov týkajúcich sa už zadaných objednávok, ani na vymazanie týchto údajov, pretože uchovávanie týchto údajov vyžaduje článok 169 zákona C z roku 2000 o účtovníctve. Po odstránení údajov už nie je možné ich obnoviť.

2.3. Zákazník je výlučne zodpovedný za zachovanie dôvernosti prístupových údajov používateľa (najmä hesla). Ak sa zákazník dozvie, že heslo poskytnuté pri registrácii získala neoprávnená tretia osoba, je povinný heslo bezodkladne zmeniť a v prípade podozrenia, že tretia osoba heslo akýmkoľvek spôsobom zneužíva, je povinný o tom súčasne informovať predávajúceho.

2.4. Zákazník sa zaväzuje aktualizovať osobné údaje poskytnuté počas registrácie podľa potreby, aby boli aktuálne, úplné a presné.

3. Ako nakupovať

3.1. Minimálna výška objednávky je 14.95 € (bez nákladov na doručenie), takže kým kúpna cena produktov vo virtuálnom nákupnom košíku nedosiahne tento limit, objednávka nemôže byť odoslaná predávajúcemu. Po výbere produktov je možné začať samotný proces objednávania kliknutím na tlačidlo "Pokladňa" a následne odoslať samotnú objednávku vyplnením objednávkového formulára. Pred prvým nákupom v internetovom obchode nie je potrebné sa registrovať, zákazník môže nakupovať aj ako hosť. V prípade existujúcej registrácie sa pri zadávaní ďalších objednávok odporúča prihlásiť sa do už vytvoreného registračného účtu. Registrácia vám uľahčí budúce nákupy a využívanie rôznych zliav.

3.2. Objednávky je možné v internetovom obchode zadávať len elektronicky. Objednávku môže predávajúci prijať a vybaviť len vtedy, ak zákazník úplne vyplní polia na stránke registrácie a nákupu. Predávajúci nezodpovedá za prípadné škody vzniknuté v dôsledku nesplnenia tejto povinnosti alebo za prípadné technické problémy vzniknuté počas tohto procesu. Akékoľvek dodatočné náklady na dopravu alebo iné náklady, ktoré vzniknú v prípade nesprávneho alebo nedostatočne podrobného adresovania alebo iných údajov alebo informácií, znáša kupujúci.

3.3 Je obzvlášť dôležité, aby boli telefonické kontaktné údaje uvedené presne, pretože predávajúci bude s kupujúcim telefonicky konzultovať každú dodávku. V prípade neúplných kontaktných údajov Predávajúci objednávku nesplní.

3.4. Predávajúci môže využiť subdodávateľa, keďže doručenie niekedy vykonáva tretia strana (kuriérska spoločnosť). Predávajúci je kupujúcim aj poskytovateľom uvedených služieb.

4. Technické možnosti opravy chýb pri zadávaní údajov:

4.1. Ak sa chcete vrátiť späť, použite tlačidlo "Späť". Údaje a prihlasovacie heslo, ktoré ste zadali pri registrácii, môžete kedykoľvek zmeniť po prihlásení v časti "Údaje zákazníka". Obsah svojho "Nákupného košíka" môžete kedykoľvek skontrolovať, zmeniť alebo dokonca vymazať. V prípade chyby pri zadávaní údajov po odoslaní objednávky je potrebné túto skutočnosť okamžite nahlásiť na adresu info@lovesexshop.sk.

5. Záväznosť ponuky, potvrdenie

5.1. Predávajúci potvrdí prijatie ponuky zaslanej zákazníkom zákazníkovi prostredníctvom automatického potvrdzujúceho e-mailu najneskôr do 48 hodín od prijatia ponuky, pričom potvrdzujúci e-mail bude obsahovať údaje (fakturačné a dodacie údaje), ktoré zákazník uviedol pri nákupe alebo registrácii, ID objednávky, dátum objednávky, zoznam položiek patriacich k objednanému produktu, množstvo, cenu produktu, náklady na dopravu a konečnú sumu k úhrade.  Ak už Zákazník odoslal svoju objednávku Predávajúcemu a zistí chybu v údajoch uvedených v potvrdzujúcom e-maile, musí to oznámiť Predávajúcemu do 1 dňa, aby sa vyhol neželaným objednávkam.

5.2. Kupujúci je zbavený povinnosti predložiť ponuku, ak do 48 hodín od odoslania objednávky nedostane od predávajúceho potvrdzujúci e-mail.

5.3. Tento potvrdzujúci e-mail predstavuje prijatie ponuky Kupujúceho zo strany Predávajúceho, čím vzniká platná zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim.

5.4. Ak Kupujúci už odoslal svoju objednávku Predávajúcemu a zistí chybu v údajoch uvedených v potvrdzujúcom e-maile, je povinný túto skutočnosť oznámiť Predávajúcemu do 1 dňa, aby sa predišlo vykonaniu nechcenej objednávky.

5.5. Objednávka sa považuje za zmluvu uzatvorenú elektronickými prostriedkami a riadi sa zákonom CVIII z roku 2001 o niektorých aspektoch služieb elektronického obchodu a služieb informačnej spoločnosti. Na zmluvu sa vzťahujú ustanovenia nariadenia vlády 45/2014 (II.26.) o podrobnostiach o zmluvách medzi spotrebiteľmi a podnikateľmi a zohľadňujú sa ustanovenia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ o právach spotrebiteľov.

6. Cena výrobku, vlastnosti, balenie

6.1. Cena výrobkov

Cena uvedená pri výrobkoch je vždy cena brutto plus DPH. Výrobky s cenou 0 alebo 1 (nula alebo jedna) nie sú v danom čase dostupné. Objednávky na takéto výrobky nie sú platné a cena 0 alebo 1 € nepredstavuje bezplatnú ponuku. Ceny zobrazené vo webovom obchode sú platné až do ich stiahnutia alebo zmeny. Obrázky výrobkov a informácie o zásobách vo webovom obchode majú len informatívny charakter a môžu sa líšiť od skutočných cien. Vzhľadom na rýchle zmeny skladových zásob môžu byť niektoré výrobky uvedené ako "skladom", aj keď v skutočnosti nie sú na sklade. Predávajúci nenesie zodpovednosť za takéto chyby a bude informovať kupujúceho hneď po zistení chyby. V internetovom obchode sa môžu vyskytnúť chyby, ako napr. nesprávne uvedenie ceny (najmä: chyba v desatinnej čiarke, nákupná cena 1,- € a pod.), Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za zverejnené údaje, vyhradzuje si právo neprijať objednávku a neuzavrieť zmluvu v prípade nesprávnych údajov, alebo v prípade uzavretia zmluvy od nej odstúpiť vyhlásením oznámeným pred predpokladaným dokončením objednávky.

6.2. Balenie

Objednané Výrobky dodá Predávajúci vo všetkých prípadoch v obale, ktorý nie je zabalený, na ktorom nie je uvedený obsah obalu, a to ani jeho vzhľad, ani označenie odosielateľa. Predávajúci bude s údajmi Kupujúceho zaobchádzať dôverne, a to tak, že skutočnosť objednávky ani údaje o Kupujúcom nebudú sprístupnené žiadnej inej osobe alebo spoločnosti okrem Kupujúceho (s výnimkou kuriérskych spoločností).

6.3. Dôležité vlastnosti výrobku, rozmery

Veľkosti erotickej bielizne predávanej v internetovom obchode sa líšia od bežných veľkostí v Maďarsku (zvyčajne sú väčšie), preto je veľmi dôležité používať tabuľku veľkostí dostupnú na stránke výrobku. Predávajúci dôrazne žiada všetkých Zákazníkov, aby si zvolili správne veľkosti, pretože v prípade nesprávneho výberu veľkosti nie je možné zakúpené erotické oblečenie z hygienických dôvodov vrátiť.

Sortiment výrobkov predávaných v internetovom obchode zahŕňa: erotickú bielizeň, intímnu hygienu, sexuálne pomôcky, krémy, sexuálne hračky, kondómy, suveníry, drogériu a i. Všetky výrobky v internetovom obchode sú určené na predaj len osobám starším ako 18 rokov! Všetky výrobky (najmä krémy, lubrikanty, oleje) sa musia uchovávať mimo dosahu detí! Farby jednotlivých výrobkov sa môžu na počítači používateľa zobrazovať odlišne, preto predávajúci nenesie zodpovednosť za úplnú zhodu farieb.

7. Dodanie, osobné doručenie

7.1. Doručenie

Objednávky sa zvyčajne vybavujú do 2 až 4 pracovných dní, ak je výrobok na sklade. Predávajúci sa bude snažiť dodržať dodaciu lehotu, ale nenesie zodpovednosť, ak vyššie uvedenú bežnú dodaciu lehotu nebude možné dodržať. V prípade akéhokoľvek oneskorenia predávajúci v každom prípade upozorní kupujúceho a oznámi mu presný čas dodania objednávky.

Dodacia adresa musí byť v každom prípade adresa (napr. pracovná adresa), na ktorej môže byť Kupujúci prítomný v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 18.00 hod. a môže si tovar vyzdvihnúť.

V prípade doručenia musí Zákazník pri preberaní skontrolovať neporušenosť balíka, počet kusov a podpísať potvrdenie, či je všetko v poriadku. Ak je obal alebo výrobky poškodené, Zákazník musí požiadať o spísanie protokolu na mieste. Kupujúci môže prevziať výrobok len v prípade, že obal nie je neporušený a výrobok je na vlastné riziko. Predávajúci nemôže prijať následnú reklamáciu množstva a kvality bez vyhotovenia protokolu. Kupujúci podpisom potvrdenia o prevzatí potvrdzuje, že prevzatý balík zodpovedá obsahu jeho objednávky, a to tak po vonkajšej, ako aj po obsahovej stránke (žiadne vady obsahu balíka, žiadne poškodenie obalu alebo výrobku).

Ak zásielka nebude prijatá počas doručovania, dopravca vás o tom bude informovať a pokúsi sa zásielku doručiť ešte dvakrát. Doručenie sa uskutočňuje v pracovných dňoch medzi 8.00 a 18.00 hod. Kupujúci musí uviesť adresu doručenia, na ktorú je možné zásielku doručiť v rámci uvedeného časového obdobia. Doručovaná zásielka je diskrétna, takže adresa môže byť aj pracovná!

Akceptovaním ustanovení týchto VOP berie zákazník na vedomie, že predávajúci je oprávnený požadovať od zákazníka akékoľvek náklady, ktoré mu vznikli v dôsledku porušenia zmluvy zo strany zákazníka (napr. náklady na doručenie, balenie, prepravu, skladovanie alebo iné vzniknuté náklady), pričom právnym základom je sankcia za porušenie zmluvy.

Ak Zákazník neurobí jasné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy, ale neprevezme zásielku, nepovažuje sa to za odstúpenie od zmluvy zo strany Zákazníka podľa bodu 9. V prípade zásielok, ktoré zákazník neprevezme, je predávajúci oprávnený účtovať zákazníkovi príplatok vo výške 5 € za každý prípad neúspešného doručenia, ktorý zahŕňa balenie, doručenie a vrátenie výrobku. Predávajúci je oprávnený odmietnuť prijatie alebo vybavenie ďalšej objednávky, kým zákazník neuhradí príplatok.

Predávajúci informuje Zákazníka, že v prípade, ak si Zákazník uplatní svoju pohľadávku podľa týchto VOP neprávnou (napr. výzvou na zaplatenie, listom advokáta) alebo právnou (napr. platobným rozkazom, exekúciou) cestou, poverí Predávajúci vymáhaním pohľadávky spoločnosť Legal Labs s.r.o., ktorá je prevádzkovateľom platformy pre správu pohľadávok Príjemcu platby.

Kupujúci akceptovaním ustanovení týchto VOP berie na vedomie, že Predávajúci je oprávnený požadovať od Kupujúceho úhradu všetkých nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s vymáhaním pohľadávky. Základ pre sadzbu nákladov je k dispozícii tu: https://payee.tech/pricing

Kupujúci berie na vedomie, že jeho údaje potrebné na vymáhanie pohľadávky budú odovzdané spoločnosti Legal Labs s.r.o.

7.1.1. Spôsoby doručenia

Pre aktuálne spôsoby doručenia a poplatky kliknite sem!

8. Spôsoby platby

- Dobierka

- Kartou online (Barion) (Online platby kreditnou kartou sa vykonávajú prostredníctvom systému Barion. Údaje o kreditnej karte sa neposkytujú obchodníkovi. Poskytovateľ služby Barion Payment Zrt. je inštitúcia pod dohľadom Maďarskej národnej banky, číslo licencie: H-EN-I-1064/2013).

- Kartou online (Simple)

Kliknite sem pre aktuálne spôsoby platby!

9. Právo na odstúpenie od zmluvy

Ustanovenia tohto bodu sa vzťahujú len na fyzické osoby, ktoré konajú mimo rámca svojej obchodnej činnosti, povolania, samostatnej zárobkovej činnosti alebo podnikania, ktoré kupujú, objednávajú, prijímajú, používajú, využívajú tovar a sú adresátom obchodných oznámení alebo ponúk týkajúcich sa tovaru (ďalej len "spotrebiteľ").

Spotrebiteľ je oprávnený v prípade zmluvy o predaji tovaru

a) na tovar,

b) v prípade dodávky viacerých výrobkov na posledný dodaný výrobok,

(c) v prípade výrobku pozostávajúceho z viacerých dávok alebo kusov na poslednú dodanú dávku alebo kus,

(d) ak sa má tovar dodávať pravidelne v stanovenej lehote, odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do tridsiatich (30) dní odo dňa prvého dodania, a to odo dňa prevzatia tovaru spotrebiteľom alebo treťou osobou, ktorá nie je dopravcom a ktorú spotrebiteľ označil.

Zákonná povinnosť predávajúceho je 14 kalendárnych dní, avšak bez ohľadu na to predávajúci poskytne spotrebiteľovi 30 kalendárnych dní na uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy.

Spotrebiteľ je oprávnený uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy aj v období odo dňa uzavretia zmluvy do dňa prevzatia tovaru.

9.1. Postup pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy

Ak si spotrebiteľ želá uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, musí zaslať predávajúcemu jasné vyhlásenie o svojom úmysle odstúpiť od zmluvy (napr. poštou, faxom alebo elektronickou poštou), pričom použije kontaktné údaje uvedené v bode 1 týchto VOP. Na tento účel môže spotrebiteľ použiť aj vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je k dispozícii prostredníctvom nasledujúceho odkazu. Spotrebiteľ môže uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy v lehote, ak zašle predávajúcemu oznámenie o odstúpení od zmluvy pred uplynutím vyššie uvedenej lehoty.

Dôkazné bremeno o tom, že spotrebiteľ uplatnil svoje právo na odstúpenie od zmluvy v súlade s ustanoveniami uvedenými v bode 10, znáša spotrebiteľ.

V oboch prípadoch Predávajúci bezodkladne potvrdí prijatie odstúpenia od zmluvy Spotrebiteľa e-mailom.

V prípade písomného odstúpenia od zmluvy sa odstúpenie od zmluvy považuje za včasné, ak spotrebiteľ zašle svoje vyhlásenie predávajúcemu do 30 kalendárnych dní (do 30. kalendárneho dňa).

V prípade oznámenia poštou sa na účely výpočtu lehoty berie do úvahy dátum odoslania poštou, v prípade oznámenia e-mailom alebo faxom predávajúci berie do úvahy dátum odoslania e-mailu alebo faxu. Spotrebiteľ zašle svoj list doporučenou poštou tak, aby bolo možné hodnoverne preukázať dátum odoslania.

V prípade odstúpenia od zmluvy musí spotrebiteľ vrátiť objednaný výrobok na adresu predávajúceho uvedenú v bode 1 bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní odo dňa oznámenia o odstúpení od zmluvy. Lehota sa považuje za dodržanú, ak spotrebiteľ odošle (pošle poštou alebo doručí kuriérskej službe, ktorú si objednal) výrobok pred uplynutím 30-dňovej lehoty.

Náklady na vrátenie výrobku na adresu predávajúceho znáša spotrebiteľ. Predávajúci nemôže prijať balík vrátený na dobierku. Spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne iné náklady okrem nákladov na vrátenie výrobku.

Ak Spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, Predávajúci mu bezodkladne, najneskôr však do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia Spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy, vráti všetky ním zaplatené peňažné plnenia vrátane nákladov na dopravu (dodanie), s výnimkou akýchkoľvek dodatočných nákladov, ktoré mu vznikli z dôvodu, že si Spotrebiteľ zvolil iný spôsob dopravy ako najlacnejší obvyklý spôsob dopravy ponúkaný Predávajúcim. Predávajúci je oprávnený zadržať vrátenie peňazí, kým tovar nebude vrátený alebo kým Spotrebiteľ nepredloží hodnoverný dôkaz o tom, že tovar bol vrátený, podľa toho, čo nastane skôr. Náklady na vrátenie tovaru znáša Spotrebiteľ v súlade so zákonom.

Predávajúci použije na vrátenie peňazí rovnaký spôsob platby ako pri pôvodnej transakcii, pokiaľ spotrebiteľ výslovne nesúhlasí s iným spôsobom platby; v dôsledku použitia tohto spôsobu vrátenia peňazí nebudú spotrebiteľovi účtované žiadne dodatočné náklady.

Spotrebiteľ zodpovedá za znehodnotenie výrobku len vtedy, ak je spôsobené používaním nad rámec používania potrebného na zistenie povahy, vlastností a fungovania výrobku.

9.2. Spotrebiteľ nemá právo na odstúpenie od zmluvy

v prípade zapečatených výrobkov, ktoré nie je možné po otvorení po doručení vrátiť zo zdravotných alebo hygienických dôvodov (napr. sexuálne pomôcky, kozmetika, krémy, masážne oleje).

Vrátenie takýchto výrobkov nemožno od predávajúceho očakávať, ak spotrebiteľ už otvoril obal, ktorý výrobok priamo chráni a/alebo ho začal používať na určený účel, pretože v takýchto prípadoch nemožno vylúčiť, že výrobok prišiel do styku s ľudským telom alebo telesnými tekutinami alebo baktériami, a preto už nemožno zaručiť hygienickú alebo zdravotnú kvalitu výrobku.

V prípade týchto výrobkov sa právo na odstúpenie od zmluvy uplatňuje len vtedy, ak obal výrobku ešte nebol otvorený.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy, obráťte sa na náš zákaznícky servis na kontaktných údajoch uvedených na začiatku VOP, kde získate ďalšie informácie.

10. Záruka na bežný tovar

10.1 Záruka na príslušenstvo

V prípade chybného plnenia zo strany predávajúceho môže zákazník uplatniť u predávajúceho záručný nárok.

V prípade spotrebiteľskej zmluvy môže Zákazník počas premlčacej doby 2 rokov odo dňa prevzatia uplatniť záručné nároky na vady výrobku, ktoré existovali v čase dodania výrobku. Po uplynutí dvojročnej premlčacej lehoty už zákazník nemôže uplatniť svoje práva zo záruky.

V prípade zmluvy uzavretej s osobou, ktorá nie je spotrebiteľom, môže oprávnený uplatniť svoje nároky zo záruky počas premlčacej lehoty 1 roka odo dňa prevzatia.

Kupujúci môže podľa svojej voľby požadovať opravu alebo výmenu, pokiaľ kupujúcim zvolený nárok nie je nemožný alebo by pre predávajúceho znamenal neprimerané dodatočné náklady v porovnaní s uspokojením jeho iného nároku. Ak opravu alebo výmenu Kupujúci nepožadoval alebo nemohol požadovať, môže požadovať primerané zníženie odplaty alebo môže dať vadu opraviť alebo vymeniť inej osobe na náklady Predávajúceho, prípadne môže v krajnom prípade odstúpiť od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy nie je možné z dôvodu drobnej vady.

Kupujúci môže prejsť z jedného práva na záruku na iné, ale musí znášať náklady spojené s prechodom, pokiaľ to nebolo opodstatnené alebo pokiaľ na to predávajúci neuviedol dôvod.

Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu vadu ihneď po jej zistení, najneskôr však do dvoch mesiacov od zistenia vady.

Kupujúci môže uplatniť záručný nárok priamo u predávajúceho.

V lehote šiestich mesiacov odo dňa plnenia zmluvy sa na uplatnenie nároku zo záruky nevyžaduje iná podmienka ako oznámenie vady, ak zákazník preukáže, že výrobok zakúpil u predávajúceho (predložením faktúry alebo kópie faktúry). V takomto prípade sa predávajúci zbaví nároku zo záruky len vtedy, ak vyvráti túto domnienku, t. j. preukáže, že vada výrobku sa vyskytla po jeho dodaní zákazníkovi. Ak predávajúci preukáže, že vada bola spôsobená príčinou, ktorú možno pripísať kupujúcemu, predávajúci nie je povinný uznať záručnú reklamáciu kupujúceho. Po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa plnenia je však Kupujúci povinný preukázať, že vada zistená Kupujúcim existovala v čase plnenia.

Ak Kupujúci uplatní záručný nárok na časť výrobku, ktorú možno od označenej vady oddeliť, záručný nárok sa nepovažuje za uplatnený na ostatné časti výrobku.

10.2. Záruka na výrobok

V prípade vady výrobku (hnuteľnej veci) môže kupujúci ako spotrebiteľ podľa vlastného výberu uplatniť právo uvedené v bode 11.1 alebo nárok zo záruky na výrobok.

Spotrebiteľ však nie je oprávnený uplatniť si súčasne záruku na príslušenstvo a záruku na výrobok pre tú istú vadu. V prípade úspešnej reklamácie záruky na výrobok však môže zákazník uplatniť záručný nárok na vymenený výrobok alebo opravený diel u výrobcu.

Ako reklamáciu výrobku môže spotrebiteľ požadovať len opravu alebo výmenu chybného výrobku, t. j. nie je možné uplatniť peňažné plnenie, zníženie ceny alebo odstúpenie od zmluvy, pretože medzi výrobcom a spotrebiteľom nevznikol zmluvný vzťah a nedošlo k uzavretiu zmluvy. V prípade reklamácie výrobku je dôkazné bremeno preukázania vady výrobku na strane spotrebiteľa.

Výrobok sa považuje za chybný, ak nespĺňa požiadavky na kvalitu platné v čase jeho uvedenia na trh alebo ak nemá vlastnosti opísané výrobcom.

Spotrebiteľ má na uplatnenie nároku zo záruky na výrobok dva roky odo dňa, keď bol výrobok výrobcom uvedený na trh. Po uplynutí tejto lehoty spotrebiteľ toto právo stráca. Spotrebiteľ je povinný oznámiť výrobcovi vadu bezodkladne po jej zistení. Vada oznámená do dvoch mesiacov od jej zistenia sa považuje za oznámenú bezodkladne. Spotrebiteľ zodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá vznikla v dôsledku oneskoreného oznámenia.

Spotrebiteľ môže uplatniť svoje právo zo záruky na výrobok u výrobcu alebo distribútora (predávajúceho) hnuteľnej veci.

Podľa občianskeho zákonníka sa za výrobcu považuje aj výrobca a distribútor výrobku.

Výrobca alebo distribútor (predávajúci) je oslobodený od svojej povinnosti poskytovať záruku na výrobok len vtedy, ak to dokáže:

- výrobok nebol vyrobený alebo uvedený do obehu v rámci jeho podnikateľskej činnosti, alebo

- vada nebola zistiteľná podľa stavu vedy a techniky v čase, keď bol výrobok uvedený na trh, alebo

- vada výrobku je spôsobená uplatnením zákona alebo povinnej normy stanovenej orgánom verejnej moci.

Výrobca alebo distribútor (predávajúci) musí preukázať len jeden dôvod na oslobodenie.

11. Záruka na motorom vybavený tovar a tovar vyššej hodnoty

Povinnú záruku na spotrebný tovar upravuje nariadenie vlády č. 151/2003 (IX. 22.) o povinnej záruke na určitý tovar dlhodobej spotreby. (Predmetná) pôsobnosť nariadenia sa vzťahuje len na výrobky predávané na základe novej spotrebiteľskej zmluvy uzavretej v Maďarsku a uvedené v prílohe k nariadeniu.

Pre naše motorizované výrobky a sexuálny nábytok platí záručná doba 2 roky

Záruka nemá vplyv na záručné práva zákazníka.

Záručná doba začína plynúť dňom uvedenia výrobku do prevádzky, ktorým je deň plnenia faktúry vystavenej zákazníkovi. Táto faktúra sa zároveň považuje za záručný list výrobku!

Záruka sa nevzťahuje na vadu, ak jej príčina nastala po dodaní výrobku Spotrebiteľovi, napríklad ak sa vada

- nesprávna inštalácia (okrem prípadov, keď inštaláciu vykonal predávajúci alebo jeho zástupca, alebo keď je nesprávna inštalácia spôsobená chybou v návode na použitie)

- nesprávne používanie, nedodržanie pokynov uvedených v návode na použitie,

- nesprávne skladovanie, nesprávna manipulácia, poškodenie,

- poškodenie spôsobené živelnou pohromou.

V prípade chyby, na ktorú sa vzťahuje záruka, spotrebiteľ:

- v prvom rade podľa vlastného výberu opravu alebo výmenu, pokiaľ zvolený záručný nárok nie je nemožné splniť alebo by to pre predávajúceho znamenalo neprimerané dodatočné náklady v porovnaní s plnením iného záručného nároku, pričom sa zohľadňuje hodnota výrobku v pôvodnom stave, závažnosť porušenia zmluvy a škoda spôsobená spotrebiteľovi plnením záručného nároku.

- ak sa Predávajúci nezaviazal k oprave alebo výmene tovaru, nemôže túto povinnosť splniť v primeranej lehote a bez ujmy na záujmoch Spotrebiteľa, alebo ak záujem Spotrebiteľa o opravu alebo výmenu zanikol, môže Spotrebiteľ podľa svojej voľby požadovať primerané zníženie kúpnej ceny, opravu alebo výmenu vady iným subjektom na náklady Predávajúceho alebo odstúpiť od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy nie je možné z dôvodu drobnej vady.

Oprava alebo výmena musí byť vykonaná v primeranej lehote s prihliadnutím na vlastnosti výrobku a jeho použitie, ktoré možno rozumne očakávať, a bez toho, aby boli dotknuté záujmy spotrebiteľa. Predávajúci sa bude snažiť vykonať opravu alebo výmenu najneskôr do pätnástich dní.

Oprava môže zahŕňať len inštaláciu novej časti do výrobku.

Záručná doba nezahŕňa časť doby opravy, počas ktorej spotrebiteľ nemôže používať výrobok podľa svojho určenia. V prípade výmeny (opravy) výrobku alebo jeho časti začína záručná doba plynúť znova na vymenený (opravený) výrobok (časť výrobku) a na závadu vzniknutú opravou.

Náklady na plnenie záručnej povinnosti znáša predávajúci.

Spotrebiteľ však nemá právo súčasne uplatniť záručnú reklamáciu a záručný nárok alebo záručnú reklamáciu výrobku a záručný nárok na tú istú vadu. Bez ohľadu na tieto obmedzenia má spotrebiteľ práva zo záruky nezávisle od práv uvedených v bodoch 11.1 a 11.2.

Uplatňovanie záruky, záruky

Spotrebiteľ môže uplatniť záruku alebo reklamáciu na zakúpené výrobky osobne na adrese predávajúceho, e-mailom alebo telefonicky.

Názov: Webshop Logisztika Kft.

Adresa: Maďarsko,1097 Budapest Ecseri út 14-16.

E-mail: info@lovesexshop.sk

Viac informácií o vrátení výrobku (výrobkov) a potvrdení zmluvy nájdete tu:

http://webshoplog.hu/formular_sk.pdf

Ak výrobok označený ako chybný nemá chybu a počas kontroly sa nepreukážu žiadne iné chyby, predávajúci nezodpovedá za žiadnu záruku, výrobok nevymení a nevráti kúpnu cenu. Kupujúci je však v takomto prípade oprávnený prevziať výrobok osobne alebo požiadať o jeho opätovné dodanie na vlastné náklady.

V prípade sporu môže kupujúci iniciovať aj konanie pred zmierovacím orgánom vedeným okresnou (mestskou) obchodnou a priemyselnou komorou. Viac informácií o tom nájdete tu:

https://www.soi.sk/

12. Obmedzenie zodpovednosti

Nákup v internetovom obchode predpokladá, že zákazník pozná a akceptuje možnosti a obmedzenia internetu, najmä pokiaľ ide o technické prevedenie a možné chyby.

Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť v žiadnom z nižšie uvedených bodov, bez ohľadu na príčinu:

- neprijatie, náhodná zmena akýchkoľvek údajov odoslaných a/alebo prijatých prostredníctvom internetu.

- Akákoľvek porucha internetovej siete, ktorá bráni bezproblémovému fungovaniu internetového obchodu a nákupu.

- Akákoľvek porucha akéhokoľvek prijímacieho zariadenia na komunikačných linkách.

- Akákoľvek neregistrovaná pošta alebo pošta odoslaná so spätnou doručenkou, či už v papierovej alebo elektronickej forme, ale najmä akákoľvek strata údajov.

- Porucha akéhokoľvek softvéru.

- Dôsledky akéhokoľvek zlyhania programu, mimoriadnej udalosti alebo technickej chyby.

Predávajúci nenesie zodpovednosť za žiadne priame alebo nepriame škody z akéhokoľvek dôvodu, ktoré vzniknú v dôsledku prístupu na webovú stránku alebo jej prehliadania.

Kupujúci zodpovedá za akúkoľvek škodu vyplývajúcu z poskytnutia osobných údajov inej osoby alebo zo zverejnenia týchto údajov na Webovom obchode. V takomto prípade poskytne predávajúci príslušným orgánom všetku súčinnosť s cieľom zistiť totožnosť osoby, ktorá sa dopustila priestupku.

Každý zákazník môže používať verejné komunikačné kanály (písanie recenzií na produkty), ktoré sú súčasťou internetového obchodu, na vlastné riziko. Webový obchod nie je automaticky moderovaný, avšak v prípade prijatia oznámenia alebo nahlásenia porušujúceho alebo urážlivého obsahu alebo iného upozornenia Predávajúceho je Predávajúci oprávnený dočasne alebo trvalo odstrániť akýkoľvek alebo celý obsah bez udania dôvodu. V prípade opakovaného alebo závažného porušovania práv je predávajúci oprávnený natrvalo vylúčiť príslušného zákazníka z používania stránky vrátane zrušenia jeho registrácie.

13. Autorské práva

Autorské práva na všetok obsah (text (články, brožúry o produktoch, informácie, tieto VOP atď.), ilustrácie, obrázky, iné informácie alebo údaje) na webovej stránke patria predávajúcemu bez akéhokoľvek časového alebo priestorového obmedzenia. Najmä je zakázané používať obsah stiahnutý z Internetového obchodu na iné účely ako na nákup v Internetovom obchode, upravovať ho, kopírovať a pod. V prípade porušenia autorských alebo iných práv Predávajúceho alebo porušenia tejto zmluvy Predávajúci bezodkladne začne právne konanie voči porušovateľovi. Používaním Internetového obchodu zákazník berie na vedomie, že kopírovanie obsahu Internetového obchodu alebo jeho použitie na iný účel, ako je uvedené v týchto VOP, je porušením (porušením týchto VOP), aj keď by nebolo chránené autorským právom. V prípade takéhoto porušenia kupujúci súhlasí s tým, že predávajúci zaplatí prevádzkovateľovi webového obchodu pokutu vo výške najmenej 150  aj bez samostatného preukázania škody.

Predávajúci si vyhradzuje právo podniknúť právne kroky pred súdmi alebo úradmi proti akejkoľvek osobe, ktorá sa dopustí alebo sa pokúsi dopustiť porušenia prostredníctvom Webshopu (vrátane uskutočnenia nákupu). Internetový obchod nenesie zodpovednosť za porušenie, ktorého sa dopustí tretia osoba na úkor používateľa alebo kupujúceho.

V prípade akéhokoľvek porušenia zákona alebo poškodenia záujmov predávajúceho v súvislosti s používaním stránky alebo stránky je predávajúci oprávnený s okamžitou platnosťou pozastaviť registráciu zákazníka, vymazať osobné a iné údaje a registráciu. Údaje môžu byť naďalej spracúvané na účely konania súvisiaceho s porušením alebo poškodením. Predávajúci nie je povinný informovať kupujúceho o uvedených krokoch.

Odkaz na internetový obchod môže byť umiestnený voľne. Predávajúci je však oprávnený požiadať o jeho odstránenie bez uvedenia dôvodu.

Zobrazenie internetového obchodu alebo jeho časti na iných doménach, napríklad v rámčekoch, ako súčasť vlastných stránok, je možné len s predchádzajúcim písomným súhlasom.

Webová stránka, na ktorej je umiestnený odkaz na Internetový obchod, nesmie vzbudzovať dojem, že Predávajúci odporúča, schvaľuje alebo podporuje používanie alebo nákup služby alebo výrobku, ktorý sa na tejto stránke predáva alebo ponúka.

Webová stránka, na ktorú sa odkazuje, nesmie obsahovať nepravdivé informácie o právnom vzťahu medzi Predávajúcim a webovou stránkou, na ktorú sa odkazuje, a Webovým obchodom. Internetový obchod bude namietať proti používaniu akéhokoľvek odkazu, ktorý poškodzuje dobré meno a záujmy Predávajúceho a Internetového obchodu.

Niektoré služby Webového obchodu umiestňujú do vášho počítača jedinečný identifikátor, tzv. cookie. Súbory cookie sa používajú výlučne na uľahčenie "overovania" používateľov a Prevádzkovateľ ich nepoužíva na žiadne iné účely. Zablokovanie súborov cookie nebráni používateľovi vo využívaní služieb Webshopu.

14. Ochrana údajov

Informácie o správe údajov vo webovom obchode sú k dispozícii na stránke https://www.lovesexshop.sk/ochrana_osobnych_udajov.

15. Vybavovanie sťažností

Adresa, telefónne číslo a poštová adresa, ktoré sa používajú na nahlasovanie sťažností a na kontaktovanie, sú rovnaké ako adresa zákazníckeho servisu internetového obchodu uvedená v bode 1.

Zákazník môže podať sťažnosť zákazníckemu servisu ústne alebo písomne.

Predávajúci ústnu reklamáciu bezodkladne prešetrí a podľa potreby vykoná nápravu. Ak Zákazník s vybavením reklamácie nesúhlasí, Predávajúci bezodkladne spíše záznam o reklamácii a svoje stanovisko k reklamácii a kópiu záznamu poskytne Zákazníkovi. Ak nie je možné reklamáciu prešetriť ihneď, predávajúci bezodkladne vyhotoví záznam o reklamácii a kópiu odovzdá zákazníkovi a inak postupuje v súlade s pravidlami platnými pre písomné reklamácie.

V prípade ústnej reklamácie oznámenej telefonicky alebo prostredníctvom inej elektronickej komunikačnej služby zašle predávajúci kópiu záznamu kupujúcemu najneskôr súčasne s vecnou odpoveďou.

Sťažnosti zaznamenané telefonicky alebo inými komunikačnými prostriedkami predávajúci označí jedinečným identifikátorom, ktorý neskôr zjednoduší dohľadanie sťažnosti.

Predávajúci odpovie na prijatú sťažnosť písomne do 30 dní. Opatrením podľa tejto zmluvy sa rozumie zverejnenie.

Ak je reklamácia zamietnutá, predávajúci informuje kupujúceho o dôvodoch zamietnutia.

15.1. Iné prostriedky nápravy

Ak sa spotrebiteľský spor medzi Predávajúcim a Kupujúcim nevyrieši v priebehu rokovania s Predávajúcim, môže sa Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, obrátiť na zmierovací orgán príslušný podľa miesta svojho bydliska alebo sídla a dať podnet na začatie konania tohto orgánu, alebo sa môže obrátiť na zmierovací orgán príslušný podľa miesta sídla Predávajúceho, pričom Kupujúci má k dispozícii tieto možnosti uplatnenia nárokov:

Obrátiť sa na spotrebiteľské združenie

a) Ak Zákazník zistí porušenie svojich spotrebiteľských práv, je oprávnený obrátiť sa so svojou sťažnosťou na príslušné spotrebiteľské združenie. Po vyhodnotení sťažnosti sa o vykonaní spotrebiteľského konania rozhodne daný úrad. Zákazník môže vyhľadať príslušné spotrebiteľské združenie pomocou nasledujúceho odkazu.

Zoznam spotrebiteľských združení: https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/spotrebitelske-zdruzenia/zoznam-spotrebitelskych-zdruzeni.

b) Riešenie sporov prostredníctvom online platformy Európskej únie na riešenie sporov:

https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/consumers-dispute-resolution/informal-dispute-resolution/index_sk.htm.

V prípade spotrebiteľského sporu týkajúceho sa kúpnej zmluvy uzatvorenej online je možné, aby Spotrebitelia riešili svoje spory vrátane cezhraničných sporov súvisiacich s nákupom online elektronicky podaním elektronickej sťažnosti prostredníctvom online platformy, ktorá je k dispozícii na vyššie uvedenom odkaze.

Stačí, ak sa spotrebiteľ zaregistruje na online platforme dostupnej na vyššie uvedenom odkaze, vyplní celý formulár žiadosti a elektronicky ho pošle zmierovaciemu orgánu prostredníctvom platformy. Spotrebiteľom sa tak uľahčuje presadzovanie ich práv napriek vzdialenostiam, ktoré sú s tým spojené.

c) Začatie konania pred zmierovacím orgánom

Kontakt na zmierovacie orgány: https://www.soi.sk/

Ak predávajúci reklamáciu zákazníka zamietne, zákazník je oprávnený obrátiť sa aj na zmierovací orgán príslušný podľa miesta bydliska alebo sídla: začatie konania zmierovacieho orgánu je podmienené pokusom zákazníka o vyriešenie sporu priamo s predávajúcim.

Zmierovací orgán je príslušný na mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov. Úlohou zmierovacieho orgánu je pokúsiť sa dosiahnuť dohodu medzi predávajúcim a kupujúcim s cieľom vyriešiť spotrebiteľský spor.

Zmierovací orgán sa iniciuje na žiadosť spotrebiteľa. Žiadosť sa musí podať písomne predsedovi zmierovacieho orgánu.

Zmierovací orgán je príslušný pre miesto, kde má predávajúci sídlo:

Predávajúci je povinný spolupracovať počas zmierovacieho konania.

Na účely pravidiel o zmierovacom orgáne je spotrebiteľom aj mimovládna organizácia, cirkev, spoločenstvo vlastníkov bytov, bytové družstvo, mikropodnik, malý alebo stredný podnik v zmysle osobitného zákona, ktorý kupuje, objednáva, prijíma, používa, využíva tovar alebo je príjemcom obchodných oznámení alebo ponúk týkajúcich sa tovaru.

d) Začatie súdneho konania

Zákazník je oprávnený uplatniť svoj nárok vyplývajúci zo spotrebiteľského sporu na súde v občianskom súdnom konaní v súlade s ustanoveniami zákona V z roku 2013 o Občianskom zákonníku a zákona CXXX z roku 2016 o Občianskom súdnom poriadku.

Tieto nákupné podmienky sú platné od 25. mája 2018.

Posledná zmena : 04.01.2024.