Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré používame na poskytovanie služieb, prispôsobenie reklám a analýzu prenosov.
Produkty Menu

Všeobecné obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu www.lovesexshop.sk sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

Definícia pojmov

Pokiaľ nevyplýva z kontextu niečo iné, nižšie uvedené pojmy majú nasledovný význam:

Predávajúci alebo dodávateľ znamená: Webshop Logisztika Kft. 1133 Budapest, Kárpát utca 37, Hungary, Zapísaná v registri obchodného súdu: Budapesti Törvényszék Cégbírósága, IČO: Cg. 01-09-953952, DIČ: HU23121076

Odberateľ, zákazník alebo kupujúci znamená: fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim

Tovar alebo položka znamená: všetky produkty uvedené v platnom katalógu a cenníku      internetového obchodu

Cena tovaru a cena dodania tovaru

Všetky ceny tovaru sú uvedené na www.lovesexshop.sk a sú uvádzané vrátane DPH. Cena za dodanie tovaru na miesto určené spotrebiteľom sa nezapočítava do týchto cien. Cena za dodanie tovaru je hradená spotrebiteľom osobitne podľa platného cenníka, ktorú si spotrebiteľ vyberá sám priamo počas realizácie objednávky. Cena tovaru je uvádzaná za jeden kus, pokiaľ v popise nieje uvedené inak. Cena tovaru označená ako “Akcia” je platná do vypredania zásob, pokiaľ nie je uvedené inak. Produkty internetového obchodu www.lovesexshop.sk   sú určené iba pre osoby staršie ako 18 rokov!

Objednanie tovaru

Spotrebiteľ môže realizovať objednávku prostredníctvom internetovej stránky www.lovesexshop.sk Nakúpenie prostredníctvom tejto webstránky je celkom štandardné, ako je bežné v internetovom obchode. Pred prvým nákupom nie je potrebné sa zaregistrovať. V katalógu produktov sa orientujte podľa kategórií a v nich sú zobrazené náhľady tovaru. Po kliknutí na náhľad sa tovar zobrazí s detailnejším popisom. Pokiaľ ste sa rozhodli kúpiť konkrétny tovar stačí kliknúť na tlačítko "pridať do košíka", čo spôsobí pridanie tovaru do nákupného košíka, ktorého súhrn je zobrazený v hlavičke stránky. Detailné zobrazenie/súhrn nákupného košíka umožňuje upraviť počet kusov vybraného tovaru, prípadne ho aj zmazať.

Postup:

vloženie tovaru do košíka

voľba spôsobu platby a doručenia tovaru, poznámka k objednávke

vyplnenie údajov potrebných pre nákup

potvrdenie objednávky

kliknutím na tlačítko "Objednať" sa objednávka odošle Predávajúcemu

Predávajúci následne realizuje potvrdenie objednávky prípadne jej časti na Váš e-mail. Na Vami uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky. Pre potvrdenie objednávky je nevyhnutná presná špecifikácia tovaru – označenie jeho druhu, ceny, množstva, ďalej ceny za dodanie tovaru, spôsob a termín úhrady objednávky, spôsob a termín dodania tovaru. Takto potvrdená objednávka (prípadne jej časť), je pre obe strany záväzná.

Dôležité charakteristické prvky produktov, veľkosti

Veľkosti erotickej bielizne, predávanej v internetovom obchode, sa líšia od veľkostí používaných na Slovensku (sú spravidla väčšie), preto je mimoriadne dôležité používanie veľkostnej tabuľky, ktorá je dostupná na stránke daného produktu. Predávajúci dôrazne žiada každého spotrebiteľa, aby si presne vybral veľkosť, pretože zakúpenú erotickú bielizeň v prípade zle zvolenej veľkosti z hygienických dôvodov nie je možné vymeniť.

Storno objednávky

Spotrebiteľ môže bezplatne stornovať svoju objednávku ešte pred a aj po potvrdení objednávky a to telefonicky na čísle +421 233 00 2662 alebo e-mailom na info@lovesexshop.sk . Zaplatená kúpna cena za tovar, alebo zálohová platba bude následne najneskôr do 14 dní vrátená Spotrebiteľovi prevodom na účet. Pri stornovaní objednávky je potrebné uviesť nasledujúce údaje: meno a priezvisko objednávateľa, číslo objednávky, objednávaný tovar, číslo účtu, kam má byť poukázaná zaplatená kúpna cena alebo záloha. Predávajúci má právo stornovať objednávku ak v dohodnutej lehote nie je schopný dodať objednaný tovar a spotrebiteľ nemá záujem o náhradné plnenie. Zaplatená kúpna cena za tovar, alebo zálohová platba bude následne najneskôr do 14 dní vrátená Spotrebiteľovi. O stornovaní objednávky bude Spotrebiteľ informovaný telefonicky alebo e-mailom.

Platba za tovar

Platbu za tovar môže spotrebiteľ realizovať bezhotovostným platobným stykom, v hotovosti pri prevzatí tovaru kuriérskej spoločnosti.

Dodacia lehota

Dodacia lehota je obvykle 1 až 5 pracovných dní. Ak to okolnosti vyžadujú, predávajúci a spotrebiteľ sa môžu dohodnúť na predĺžení dodacej lehoty, alebo na náhradnom plnení v rovnakej kvalite a cene. Spotrebiteľ je vždy pri potvrdení objednávky informovaný o aktuálnej dĺžke dodacej lehoty e-mailom. Dodacia lehota uvedená u výrobkov je informatívna priemerná doba dodania, ktorá sa v individuálnych prípadoch môže líšiť.

Dodanie a prevzatie tovaru

Predávajúci je povinný po zaplatení ceny za tovar a ceny za dodanie tovaru spotrebiteľom, dodať tovar spotrebiteľovi v požadovanej kvalite, cene a množstve ako aj v dohodnutej lehote. Dodanie tovaru je možné realizovať v rámci Slovenskej republiky, a to prostredníctvom kuriérskej spoločnosti GLS. Pred prevzatím tovaru je spotrebiteľ povinný zaplatiť cenu za tovar a cenu za dodanie tovaru. Pri prevzatí tovaru spotrebiteľ svojim podpisom potvrdí jeho kompletnosť, nepoškodený stav u kuriéra prostredníctvom, ktorého mu bol tovar doručný.

Daňový doklad (faktúra) a záručný list (ak je súčaťou balenia) sú dodávané spolu s tovarom. Pred podpísaním preberacieho protokolu dopravcu spotrebiteľ vizuálne dôkladne skontroluje zásielku či nieje poškodená. Pokiaľ je poškodená, Spotrebiteľ musí na mieste požiadať o spísanie škodovej zápisnice. Produkt v poškodenom balení Spotrebiteľ prevezme len na vlastnú zodpovednosť. Predávajúci neprijíma ohľadom kvality alebo množstva dodatočné reklamácie bez spísanej zápisnice. Pokiaľ sa nepodarí zásielku doručiť, prepravca nechá oznámenie a neskôr, maximálne dvakrát sa opäť pokúsi zásielku doručiť. Dodanie zásielok sa uskutočňuje v pracovné dni medzi 9– 17 hodinou. Spotrebiteľ je povinný zadať takú dodaciu adresu, na ktorej sa vo vyššie uvedenom čase zdržuje. Zásielka je diskrétne zabalená, preto môže byť uvedená dodacia adresa aj do zamestnania.

Vady tovaru, záručná doba a reklamácie

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí spotrebiteľom. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená a predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Spotrebiteľ tiež môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má spotrebiteľ právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, ktoré nebránia riadnemu užívaniu tovaru, má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny tovaru, ktorú určuje predávajúci.

Záručná doba na produky vybavené elek.motorčekom je 12 mesiacov pokiaľ nie je uvedené inak a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru spotrebiteľom. Na žiadosť spotrebiteľa je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list).

Záruka

Na tovar vybavený elek.motorčekom sa poskytuje záruka 12 mesiacov /pokiaľ nie je uvedené inak/. Záruka sa nevzťahuje na tovar opotrebovaný bežným používaním, mechanicky poškodený, poškodený neodborným zaobchádzaním. Taktiež na všetok tovar poskytujeme 30 dňovú záruku na vrátenie peňazí bez udania dôvodu. Upozorňujeme zákazníkov, že tovar k nám nie je možné zasielať dobierkou. Odporúčame zákazníkom zasielať tovar doporučene na našu adresu. Tovar nesmie javiť známky použitia a musí byť zaslaný v pôvodnom obale.

Reklamačný poriadok

1) Reklamačný poriadok popisuje zásady a princípy uplatňované pri reklamácii dodávaného tovaru. Tento reklamačný poriadok nevylučuje ani neobmedzuje akékoľvek záväzné zákonné práva zákazníka alebo akékoľvek práva zákazníka voči predávajúcemu. Práva a povinnosti vyplývajúce zo záruky poskytovanej na výrobky, sa riadia najmä ustanoveniami o Zvláštnych ustanoveniach o predaji tovaru v obchode, §612 až §627 Občianskeho zákona a zodpovednosti za vady predanej veci podľa Občianskeho zákonníka (§622 a § 623, kde je spotrebiteľ poučený o svojich právach )

2) Pokiaľ sa v priebehu záručnej doby prejaví na výrobku závada spôsobená chybnou konštrukciou, spracovaním alebo materiálom, bude pri splnení nasledujúcich podmienok vadný výrobok (alebo jeho súčiastka či diely) bezplatne opravený alebo vymenený za nový. Reklamovaný výrobok alebo reklamovaná časť musí byť kompletná. Záruka poskytovaná predávajúcim sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené ohňom, vodou, statickou elektrinou alebo inou živelnou udalosťou, nesprávnym používaním výrobku, opotrebením, mechanickým poškodením alebo neodborným nastavením, modifikáciou, opravou alebo nesprávnym spôsobom použitia nezlúčiteľným s návodom na použitie, technickými normami či bezpečnostnými predpismi platnými v Slovenskej republike. Záruka sa tiež nevzťahuje na poškodenie výrobku skladovaním mimo rozsah teplôt od -20°C až 45°C.

3) Dodávateľ sa zaväzuje vykonať vybavenie reklamácie (záručnej opravy) do 30-tich kalendárnych dní od dňa prevzatia písomného uplatnenia reklamácie vrátane reklamovaného tovaru.

Reklamácia musí obsahovať:

názov reklamovaného tovaru

konkrétny popis závady

reklamovaný výrobok alebo reklamovaná časť

kópiu dokladu o kúpe (faktúru)

záručný list (u príslušenstva je záručným listom doklad o kúpe - stačí kópia)

adresu kam zaslať vybavenú reklamáciu a kontakt na Vás (telefón, email na Vás)

dátum

spôsob vybavenia reklamácie

Pokiaľ reklamácia nebude obsahovať tieto náležitosti je reklamačné oddelenie oprávnené reklamáciu zamietnuť. Upozorňujeme zákazníkov, že tovar k nám nie je možné zasielať dobierkou. Odporúčame zákazníkom zasielať tovar doporučene na našu adresu. Späť bude opravený výrobok dopravený na naše náklady.

Webshop Logisztika Kft. 

1097 Budapest, Ecseri út 14-16. -  HUNGARY

tel: +421 233 00 2662

email: info@lovesexshop.sk

Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. O výsledku reklamácie bude spotrebiteľ informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania e-mailom alebo telefonicky.

Reklamácie si spotrebiteľ uplatňuje u predávajúceho, u ktorého bol tovar kúpený. Ak je však v záručnom liste uvedený iný podnikateľ určený na opravu, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre spotrebiteľa bližšom, uplatní spotrebiteľ právo na opravu u podnikateľa určeného na vykonanie záručnej opravy.

Pri uplatnení reklamácie spotrebiteľ doručí reklamovaný tovar podľa možnosti v originálnom balení vrátane kópie faktúry predávajúcemu a to na poštovú adresu: WEBSHOP Logisztika Kft. 1097 Budapest, Ecseri út 14-16, Hungary.  Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberá.

Odstúpenie od zmluvy - vrátenie tovaru

Platí pri nákupe online cez e-shop.

Poučenie o práve Kupujúceho odstúpiť od zmluvy

(v zmysle zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

1. Kupujúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu v lehote 30 dní. Lehota na odstúpenia od kúpnej zmluvy uplynie po 30 dňoch odo dňa keď Spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar.

2. Pri uplatnení práva na odstúpenie od Kúpnej zmluvy Kupujúci informuje o svojom rozhodnutí odstúpiť od Kúpnej zmluvy jednoznačným vyhlásením elektronicky prostredníctvom e-mailu na adrese: info@lovesexshop.sk alebo písomne na adrese WEBSHOP Logisztika Kft. 1097 Budapest, Ecseri út 14-16, Hungary. Na tento účel môže Kupujúci použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy. Doporučený vzor formulára pre odstúpenie od zmluvy nájdete tu ( pdf ) V prípade odstúpenia od zmluvy elektronicky, Predávajúci prijatie odstúpenia od zmluvy bezodkladne potvrdí e-mailom.

3. Lehota na odstúpenie je zachovaná, ak Kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

4. Po odstúpení od zmluvy Predávajúci vráti všetky platby, ktoré boli uhradené v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. Platby Predávajúceho budú Kupujúcemu vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení Kúpnej zmluvy Predávajúcemu.

5. Platba za zakúpený tovar bude Kupujúcemu uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na nižšie uvedenú adresu sídla Predávajúceho.

6. Tovar musí byť doručený späť na adresu WEBSHOP Logisztika Kft. 1097 Budapest, Ecseri út 14-16, Hungary najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak Kupujúci - spotrebiteľ tovar odošle späť pred uplynutím 30-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci - spotrebiteľ.

7. Kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. Vrátený tovar nesmie javiť známky používania a musí byť zaslaný Predávajúcemu s kompletným príslušenstvom, dokumentáciou a v pôvodnom obale. Ak tovar javí známky poškodenia alebo používania, tovar nie je kompletný alebo ochranný obal je porušený, Predávajúci neakceptuje odstúpenie od Kúpnej zmluvy.

8. Aby ste ako Kupujúci mohli bezproblémovo odstúpiť od zmluvy je nutné dodržať nasledovné podmienky:

tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale

tovar nesmie byť používaný

tovar musí byť nepoškodený

tovar musí byť kompletný

tovar zašlite spolu s dokladom o kúpe a s písomným oznámením o odstúpení od zmluvy

Odporúčame Vám, aby ste tovar posielali doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu, či poškodenie na ceste k nám.

Alternatívne riešenie sporov

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na  http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm .

Ochrana osobných údajov

Podrobné informácie a pravidlá o ochrane údajov nájdete tu: Ochrana osobných údajov

Upozornenie

www.lovesexshop.sk si vyhradzuje právo na zmenu týchto podmienok bez udania dôvodov. Na všetky informácie obsiahnuté v internetovom obchode www.lovesexshop.sk   (texty, fotografie, opis, atď) sa vzťahujú autorské práva Predávajúceho.

Platné od: 25. mája 2018