Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré používame na poskytovanie služieb, prispôsobenie reklám a analýzu prenosov.
Produkty Menu
Vy ste navštívili: > >

Ochrana osobných údajov

Pravidlá ochrany osobných údajov

Webshop Logisztika Kft. (ďalej len "správca údajov") a stránka www.lovesexshop.sk a na domain adrese nachádzajúca sa internetová stránka  (ďalej len "webstránka") týmto prevádzkovateľ oznamuje v rámci súvisiacich služieb na Webstránke Pravidlá ochrany osobných údajov upravujúce správu údajov o používateľoch webových stránok a používateľov služieb dostupných na webových stránkach (ďalej len hromadne) ochranu údajov, zásady riadenia údajov a správy údajov.

V rámci ochrany osobných údajov, týmto správca údajov informuje používateľov  webových stránok, o zásadách, postupoch, princípoch a manipulácii osobných údajov, ako aj spôsobe a možnosti uplatnenia práv dotknutých osôb.

Správca údajov sa zaväzuje, že bude dodržiavať a spĺňať všetky požiadavky stanovené v týchto Pravidlách a platných právnych predpisoch súvisiace s jeho činnosťou.

Pravidlá o ochrane osobných údajov sú nepretržite dostupné na stránke: www.lovesexshop.sk

Ak máte ohľadom pravidiel o ochrane osobných údajov doplňujúce otázky, ktoré nie sú zahrnuté v týchto pravidlách napíšte nám na email: info@lovesexshop.sk a náš pracovník Vám odpovie na vaše otázky.

Radi by sme vás upozornili, že v prípade, ak poskytovateľ údajov (kupujúci), neposkytne svoje vlastné osobné údaje je povinný získať súhlas príslušnej osoby.

Používaním Webovej stránky www.lovesexshop.sk, prijímate a súhlasíte s pravidlami o ochrane osobných údajov a ich spracovaním na základe nižšie uvedených bodov.

1. Definície

a) "Správca údajov" znamená akúkoľvek fyzickú alebo právnickú osobu, verejný orgán, agentúru alebo akýkoľvek iný orgán, ktorý určuje účel a prostriedky spracovávania osobných údajov individuálne alebo s inými osobami, ak sú ciele a prostriedky správy údajov vymedzené právom EU alebo vnútroštátnymi právnymi predpismi, správca údajov alebo osobitné aspekty určenia správcu údajov môžu byť tiež vymedzené právom EU alebo vnútroštátnymi právnymi predpismi

b) "Osobné údaje" sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (v tomto dokumente sa označuje ako "dotknutá osoba", " stáli zákazník"), ktorá priamo alebo nepriamo a to najmä na základe identifikátora, ako je vaše meno, číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor alebo na jeden alebo viacero faktorov týkajúcich sa fyzickej, fyziologickej, genetickej, mentálnej, ekonomickej, kultúrnej alebo sociálnej identity jedinca

c) "Spracovanie údajov" znamená akúkoľvek operáciu alebo súbor operácií, ktoré sa vykonávajú s osobnými údajmi alebo súborov automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami, ako je zhromažďovanie, zaznamenávanie, organizovanie, rozdelenie, skladovanie, úpravy alebo zmeny, použitie, prenos, rozdelenie zodpovednosti alebo sprístupnenie iným spôsobom, zosúladenie alebo prepojenie, obmedzenie, vymazanie alebo zničenie

d) "Obmedzenia spracovania osobných údajov" znamená obmedzenie používania uložených osobných údajov s cieľom obmedziť ich použitie aj v budúcnosti

e) "Profilovanie" znamená akúkoľvek formu automatického spracovania osobných údajov, pri ktorom sa osobné údaje používajú na hodnotenie určitých osobných charakteristík spojených s fyzickou osobou, najmä výkonnosť práce, ekonomický stav, zdravotný stav, osobné preferencie, záujem, spoľahlivosť, správanie, analyzovať alebo predpovedať pohyb, pobyt a s tým súvisiace funkcie

f) "Spracovateľ" znamená fyzickú alebo právnickú osobu, verejný orgán, agentúru alebo akýkoľvek iný orgán, ktorý spravuje osobné údaje v mene správcu údajov

g) "Príjemca" znamená fyzickú alebo právnickú osobu, verejný orgán, agentúru alebo akýkoľvek iný orgán, ktorému, alebo komu oznamujú osobné údaje, či je, alebo nie treťou stranou. Verejné orgány, ktoré majú prístup k osobným údajom v rámci individuálneho vyšetrovania v súlade s právom Únie alebo vnútroštátnymi právnymi predpismi, sa nepovažujú za príjemcov; správa týchto údajov týmito orgánmi verejnej moci musí byť v súlade s platnými pravidlami ochrany údajov v súlade s cieľmi správy údajov;

h) " Súhlas príslušnej strany " znamená dobrovoľné, konkrétne, primerané a informované  jasné vyhlásenie o vôli dotknutej osoby, prostredníctvom ktorej je vyhlásenie alebo potvrdenie vyjadrené jednoznačným spôsobom a vyjadrením súhlasu so spracovaním jeho osobných údajov

i) "Incident," má za následok únik prenášaných, uložených osobných údajov, ktoré buď náhodným alebo nezákonným spôsob boli zničené, došlo k strate, zmene, neoprávnenému prezradeniu alebo neoprávnenému prístupu k nim 

2. Správca údajov:

Webshop Logisztika Kft.

Sídlo: 1133 Budapešť, Kárpát u. 37

Registračné číslo spoločnosti: 01-09-953952

Názov registračného súdu: Fővárosi Törvényszék

Daňové číslo: 23121076-2-41

Telefónne číslo: +421 233 00 2662

E-mail: info @ lovesexshop.sk

Identifikačné číslo správcu: 03327-0001

Pripomienky ohľadom ochrany osobných údajov, zrušenie: info@lovesexshop.sk

3. Právny základ, účel a čas správy údajov

Dotknuté osoby, subjekty  na webových stránkach môžu poskytnúť dvoma rôznymi spôsobmi o sebe informácie, údaje:

 •     Osobné údaje, ktoré sú výslovne poskytnuté alebo sprístupnené pri používaní služieb internetového obchodu (pozri časť 3.1 )

 •     V súvislosti s používaním internetového obchodu informácie poskytnuté správcovi údajov týkajúce sa návštevy webovej stránky a jej použitia (pozri časť 3.2 ).

Právnym základom pre spracovanie údajov je v každom prípade Európsky parlament a Rada (EÚ) 2016/679 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení nariadenia 95/46 / ES (nariadenie o všeobecnej ochrane údajov) Podľa článku 6 ods. 1 písm. A) nariadenia (ďalej len " nariadenie ") na základe dobrovoľného poskytnutia dotknutej osoby.

Dotknutá osoba má právo na čiastočné,  alebo úplné odstúpenie od súhlasu poskytnutia osobných údajov písomným oznámením adresovaným správcovi údajov, alebo žiadať úplne vymazanie osobných údajov.

3.1.     Spravovanie osobných údajov

Správa údajov

Rozsah spravovaných údajov

Dĺžka spracovania údajov

Účel spracovania údajov

Právny základ pre spracovanie údajov

Registrácia

Kontaktné údaje:

Priezvisko

Krstné meno

telefónne číslo

E-mailová adresa

Fakturačná adresa:

Štát, PSČ, Mesto, Ulica, Číslo domu

Registrácia osobných údajov, ktoré sú povinné pri objednávaní, sa začnú spracovávať registráciou a končia žiadosťou o zrušenie. Ak dotknutá osoba nepožiada o zrušenie svojej registrácie, tak Správca údajov po zrušení internetového obchodu ich vymaže zo systému najneskôr do 30 dní po jeho ukončení.

Registrácia v internetovom obchode a k nej dispozícii používané služby (nákup, účasť vo vernostnom programe, možnosť fakturácie, dodávky)

Dobrovoľný súhlas dotknutej osoby, subjektu

Pridajte kontaktov do nástroja na spracovanie údajov-e-mailom , telefonicky, poštou.

Meno,

E-mailová adresa alebo akékoľvek informácie, ktoré dotknutá osoba dobrovoľne poskytne

Požiadavky adresované poštou a e-mailom: Spracovanie osobných údajov zadaných počas kontaktu sa začne automatickým zadaním údajov a končí až žiadosťou o výmaz. Ak dotknutá osoba  počas kontaktu nepožiada o vymazanie svojich osobných údajov, s výnimkou listu s obsahom sťažnosti budú v systéme Správcu údajov uchované po dobu 10 rokov. Ak internetový obchod zanikne v priebehu tohto obdobia budú vymazané zo systému najneskôr do 30 dní po ukončení internetového obchodu. Sťažnosti sú uchované v systéme 5 rokov. 

Hovory Správcom údajov sa nezaznamenávajú, zaznamenávanie údajov sa uskutoční len vtedy, ak dotknutá osoba dobrovoľne poskytne svoje údaje. O podaná sťažnosti vznikne zápisnica, ktorú správca údajov uchováva počas 5 rokov.

kontakt, udržiavanie kontaktu

riešenie sťažností.

Dobrovoľný súhlas dotknutej osoby, subjektu

              3.2.     Ďalšie spracovanie osobných údajov

Newsletter, DM aktivita

Meno

E-mailová adresa

Správca údajov spracúva tieto údaje pokiaľ dotknutá osoba sa neodhlási z odberu newslettera, kliknutím na požadovaný link, alebo písomnou formou emailom alebo poštou. V prípade odhlásenia z odberu newslettera Správca údajov nebude ďalej odosielať dotknutej osobe reklamný materiál. V prípade prihlásenia sa na odber rôznych typov newslettera je potrebné odhlásenie na každý z nich samostatne.

Propagácia dátových produktov a služieb, propagácia akcií iné reklamné a marketingové správy, pozvánky orientované na daného zákazníka

Dobrovoľný súhlas dotknutej osoby

Odosielanie prispôsobenej ponuky ( Profilovanie)

Meno,

E-mailová adresa

Okruh zakúpených produktov

Správca údajov spracováva tieto informácie dovtedy, kým dotknutá osoba nevznesie námietky voči profilovaniu. Môže to urobiť kedykoľvek bez udania dôvodov a bez akýchkoľvek následkov prostredníctvom písomného vyhlásenia adresované správcovi údajov. V prípade námietky správca údajov už nebude používať relevantné údaje na účely profilovania a dotknutá strana bude aj naďalej oprávnená používať internetovú stránku .

Správca údajov pripravuje analýzu nákupných návykov konkrétnej osoby (alebo skupiny jednotlivcov) pri profilovaní, aby im ukázal cielenú reklamu, aby mohol zverejňovať personalizovaný newsletter

Odporučiť rovnaké alebo podobné produkty je možné odoslať správcom údajov, ktorý zodpovedá ich záujmom určeným šiestimi skupinami produktov.

Cielené reklamy súvisiace s riadením údajov podnikania zobrazovanie, zasielanie - okrem oznámenia o výhradách alebo nedostatok - bude vykonaná iba vtedy, ak to dotknutá osoba vyžaduje

Systém vernostných bodov

Osobné údaje poskytnuté počas registrácie.

Osobné údaje, ktoré boli zadané počas registrácie, spracováva správca údajov, pokiaľ dotknutá osoba nepožiada o výmaz. V prípade, že dotknutá osoba nepožiadala o odstránenie osobných údajov, Správca údajov odstráni tieto údaje do 30 dní po ukončení/zrušení internetového obchodu

Dotknutá osoba registráciou v internetovom obchode sa zúčastňuje vernostného systému, ktorý prináša výhody . Po každom nákupe získa body, ktoré sa pripíšu na konto dotknutej osoby a následne tieto body môže použiť pri ďalšom nákupe

Dobrovoľný súhlas dotknutej osoby

Erotické online školenie

E-mailová adresa,

krstné meno

Osobné údaje, ktoré boli poskytnuté počas registrácie, spracováva správca údajov, až kým dotknutá osoba nevyžaduje vymazanie údajov. V prípade, že dotknutá osoba nepožiadala o odstránenie osobných údajov, Správca údajov odstráni tieto údaje do 30 dní po ukončení/zrušení internetového obchodu

12 + 1 častí erotické online školenie počas 12 týždňov

Dobrovoľný súhlas dotknutej osoby

P artnerský program

Meno, Názov

E-mailová adresa,

telefón,

Meno kontaktnej osoby

Fakturačná adresa

Osobné údaje zadané počas registrácie budú spracovávané správcom údajov, pokiaľ subjekt nevyžaduje vymazanie jeho údajov. V prípade, že dotknutý subjekt nepožiadal o odstránenie údajov, Správca údajov odstráni tieto údaje do 30 dní po ukončení/zrušení internetového obchodu   (Výnimkou sú údaje, ktorých dodržiavanie vyžaduje zákon, napr. Úschova účtov)

Dotknutý subjekt môže umiestniť reklamy na vlastných internetových stránkach alebo blogu . Na základe týchto reklám je predaj za ktoré sa vyplácajú provízie

Dobrovoľný súhlas dotknutého subjektu

Promo akcie

krstné meno

E-mailová adresa

Správca údajov spracováva tak dlho pokým dotknutá osoba nepožiada o odhlásenie  následne vás správca údajov nebude kontaktovať s ďalšími promo akciami

Na webových stránkach umiestnené koleso šťastia, účasť na promo akciách, za ktorý dostanete garantovaný darček

Heureka.sk

E-mailová adresa,

Zakúpený produkt Heureka.sk spoľahlivý obchod

Cookie : _ aku

Tieto údaje sa odovzdávajú, pokiaľ dotknutá osoba nenamieta u Správcu údajov

Vyžiadanie a zobrazovanie spätnej väzby od zákazníkov.

Viac informácií o službe Heureka : Správca údajov spravuje systém založený na nezávislých odozvách zákazníkov, aby mohol poskytovať čo najkvalitnejšie služby. Za týmto účelom je aktivovaná služba "Overené zákazníkom" prevádzkovateľom hodnotiaceho systému je www.heureka.sk. Po zakúpení tovaru z internetového obchodu, sú zákazníci požiadaní o nezávislé hodnotenie. Za týmto účelom je na dotknutú e-mailovú adresu spolu z názvom zakúpeného produktu/produktov odoslaný od heureka.sk dotazník, na základe ktorého je možné hodnotenie internetového obchodu. Zákaznícke hodnotenie a recenzie poskytujú skutočný obraz o kvalite obchodu.

Dotknutá osoba odoslaním objednávky súhlasí s prenosom údajov na tento účel.

Takto prenášané osobné údaje poskytnuté  spoločnosi  Heureka Shopping sro . ( Sídlo: Karolinská 650/1 186 00 Praha 8 - Karlín Česká Republika ) (www.heureka. sk) nemôže využívať pre svoje vlastné účely. Je oprávnená spracovávať výhradne za účelom dosiahnutia cieľov tu uvedených. 

Viac sa dozviete na  : https://www.heurekashopping.sk/pre-zakaznikov/podmienky-pouzivania-pre-zakaznikov/ochrana-sukromia

Poskytnuté údaje: e-mailová adresa, názov zakúpeného produktu/produktov.

Správca údajov v bodoch 3.1 - 3.2 . osobné údaje nepoužíva na iné účely ako je uvedené vyššie. Vydávanie osobných údajov tretej strane alebo príslušným orgánom môže, pokiaľ zákon neustanovuje inak, musí podliehať predchádzajúcemu súhlasu dotknutej osoby.

Vo všetkých prípadoch, keď sú osobné údaje poskytnuté Správcovi údajov a majú byť použité na iné účely, ako je účel pôvodného zámeru, informuje o tom dotknutú osobu a získa výslovný súhlas alebo  zákaz na ďalšie  používanie.

Správca údajov spravuje osobné údaje hlavne počas platnosti vzťahu s dotknutou osobou ( na konci ktorého budú údaje vymazané), alebo kým dotknutá osoba nepožiada o vymazanie svojich údajov.

3.3.         Údaje zozbierané v súvislosti s používaním webovej lokality (iné riadenie údajov)

3.3.1.     Technické detaily, Podrobnosti o návštevnosti internetového obchodu

Správca údajov počas analýzy logovaných, registrovaných súborov sa nepokúšajú identifikovať príslušnú osobu.

IP adresa je poradie čísel, ktoré môžu byť jasne identifikované počítačom užívateľa na internete. Vďaka IP je možné geograficky vyhľadávať a lokalizovať návštevníka pomocou jeho počítača. Podľa názvu navštívenej web stránky, dátumu, časových údajov sa nedá priamo dotknutú osobu indetifikovať, ale v kombinácii s inými (ako je uvedené napr. Pri registrácii) sa dá vhodným spôsobom vyvodiť údaje.

Okruh spravovaných údajov: dátum, čas, IP adresa počítača, názov navštívenej internetovej stránky, údaje o cenách a údaj ohľadom veku dotknutej osoby.

Účel správy údajov: systém na správu údajov automaticky zaznamená IP adresu dotknutého počítača, čas začiatku návštevy v nezávislosti od konfigurácie počítača, typu prehliadača a operačného systému. Takto zaznamenané údaje nemôžu byť prepojené s inými osobnými údajmi. Údaje sú spravované výlučne na štatistické účely.

Účelom ochrany údajov je kontrola funkčnosti služby, poskytovanie personalizovaných služieb a predchádzanie zneužitiu.

Obdobie uchovania správy údajov: 30 dní odo dňa prehliadania internetovej stránky.

3.3.2.     Správa súborov cookie

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho internetového prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky z ktorej pochádzajú a dátum svojho vzniku. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory cookies, ktoré používame, nepoškodzujú počítač.

 • Dočasné cookie :

Účel správy údajov: tieto súbory cookie slúžia na zefektívnenie a bezpečnosť webových stránok , sú nevyhnutné, aby niektoré funkcie webovej stránky alebo niektorých aplikácií fungovali správne.

Doba spracovania údajov: Iba počas návštevy stránok, po sú automaticky odstránené.

 • Permanentné (trvalé) cookie:

Účel správy údajov: Správca údajov používa aj permanentne súbory cookie, ktoré majú lepšie používateľské rozhranie (napríklad poskytujú optimalizovanú navigáciu). Tieto súbory cookie sa v prehliadači ukladajú na dlhšie obdobie. Dĺžka trvania závisí od nastavenia, ktoré používa webový prehliadač dotknutej osoby.

Doba spracovania údajov: Tieto súbory cookie sú uložené dlhšie vo vašom prehliadači.     V rozpätí 1 až 5 dní

 • Cookie nákupného košíka ,

 • Bezpečnostné súbory cookie

 • Cookies vyžadované pre reláciu chránenú heslom .

 • Cookie spokojnosti zákaznika: NPS_3500f360_ _ last_seen, NPS_3500f360_ Survey

Rozsah spracovaných údajov: Nezhromažďuje osobné údaje.

Okruh dotknutých strán: všetci návštevníci internetovej stránky.

Účelom správy údajov je: odlíšenie, identifikácia aktuálnej relácie zainteresovaných strán, vzhľadom k ich ukladaniu v súboroch nedošlo k strate, správa nákupného košíka 

Doba spracovania údajov: pre spracovanie údajov Session Cookies je po dokončení prehliadania webovej stránky, zatiaľ čo v iných prípadoch je to až 30 dní. V prípade životnosti sú to 2 kalendárne dni.

Odstránenie súborov cookie

Dotknutá osoba má právo používať cookie vymazať cookies z počítača, alebo zakázať prehliadači. Súbory cookie sa obvykle sprístupňujú v ponuke Nástroje / predvoľby prehliadačov v ponuke Súkromie / História / Vlastné nastavenia, súbory cookie , súbory cookie alebo sledovanie .

Webová stránka môže obsahovať informácie, najmä reklamy, pochádzajúce od tretích strán a poskytovateľov inzercie, ktorí nie sú pridružený k správcovi údajov . Je možné, že tieto tretie strany môžu umiestniť cookie v počítači za účelom zbierania údajov, alebo môžu posielať reklamné oznámenie v súvislosti s vlastnými službami. V takýchto prípadoch sa ochrana údajov riadi pravidlami ochrany údajov stanovenými týmito tretími stranami a správca údajov nie je zodpovedný za takéto spracovanie údajov.

3.3.3. Správa údajov pre externých poskytovateľov služieb

Portálový html kód obsahuje hypertextové odkazy z externého servera nezávisle od Správcu údajov a odkazov na externý server. Externý poskytovateľ služieb je pripojený priamo k vášmu počítaču. Pripomíname našim návštevníkom, že poskytovatelia týchto odkazov sú schopní zhromažďovať používateľské súbory na priamu komunikáciu s ich zablokovaným prehliadačom priamym pripojením z ich servera .

Potenciálne prispôsobený obsah pre dotknutú osobu je poskytovaný externým poskytovateľom služieb.

Viac a podrobnejšie informácie o spracovaní a správe údajov vám poskytnú samotný externý poskytovatelia týchto služieb.

Pri prezeraní webových stránok si váš počítač stiahne obrázok gif logo shopmania.hu Server shopmania.hu,  môže zhromažďovať údaje z dotknutého počítača, ako je popísané vyššie.

V prípade služieb na mieru poskytovatelia externých služieb umiestnia malý dátový paket, cookies. Ak váš prehliadač a uložený súbor cookie odošle odozvu, poskytovatelia služieb, ktorí ho spracujú, budú mať možnosť prepojiť aktuálnu návštevu dotknutej strany s predchádzajúcou návštevou, ale výhradne iba v rámci vlastného obsahu.

Správca údajov na reklamu využíva externých poskytovateľov služieb (Google, Facebook) Títo poskytovatelia služieb tretích strán ( Google , Facebook ) ukladajú súbory cookie, aby zabezpečili, že dotknutá osoba navštívila predchádzajúcu webovú stránku Správcu údajov a personalizovane uverejní reklamy (tj remarketingová aktivita).

3.3.4. Google Ktoré cookie Analytics (cookies)

Nezávislé meranie a audit návštevníka webových stránok a iných web analytických údajov sú od externého poskytovateľa služieb spoločnosť Google Server Analytics.  Spoločnosť Google môže poskytnúť podrobné informácie o tom, ako spracovať údaje o meraní na adrese www.google-analytics.com.

Google Analytics poskytuje pre  Google Inc. ( "Google") analytické služby. Google Analytics pomocou dotknutého počítača a súboru cookie (cookies) pripraví analýzu interakcií užívateľov webovej stránky. Analytics spravuje údaje na základe dobrovoľného od používateľov webových stránok. Účelom analytik cookies  súhrnné, anonymizované údaje, podľa ktorých je identifikácia počítača veľmi ťažká, avšak nie je možné to úplne vylúčiť.

O analytike zozbieran súbory cookie sa prenášajú a ukladajú na serveroch Google . Tieto informácie spracováva spoločnosť Google v mene Správcu údajov na vyhodnotenie každodenných zvyklostí používateľov, generovanie správ o frekvencii ich používania na webových stránkach a vykonávanie ďalších služieb súvisiacich s používaním správcu údajov. Počas práce Google Analyitcs anonymizuje IP adresy, nepoužíva UserID, aby boli ochránené osobné údaje.

Google používa cookies (cookie produktov) Ďalšie informácie si môžete prezrieť na nasledujúcom odkaze: http://www.google.com/policies/technologies/ads/

Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Google si môžete prezrieť na nasledujúcom odkaze: http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/ .

Rozsah spravovaných  údajov: IP adresa, analytické súbory cookie (súbory cookie) sú anonymizované a agregované údaje, ktoré nie je možné použiť na identifikáciu počítača alebo príslušnej osoby.

Doba ukladania údajov: 26 mesiacov

Google Analytics cookie : _ utma , _ utmb , _ utmc , _ utmz , _ utmv

3.3.5. Google Adwords

Webová stránka používa kódy Google Adwords na sledovanie remarketingu. Je to založené na schopnosti vyhľadávať návštevníkov webu neskôr na stránkach v reklamnej sieti Google s remarketingovými reklamami. Kód remarketing cookies používa na označenie, zaradenie návštevníkov.  Používatelia webových stránok môžu tieto cookies zablokovať, ak navštívia Správcu nastavení inzercie spoločnosti Google a postupujú podľa pokynov na týchto stránkach . Po zablokovaní nebudú dostávať personalizované cenové ponuky od Správcu údajov.

Rozsah spracovaných údajov: hodnota nákupu, návšteva danej podstránky, čas a miesto

Doba ukladania údajov: do nasledujúceho nákupu

goolge Analýza , Google Adwords

Cookie : _ ga , _ gat , _ gid

3.3.6. Súbory cookie umiestnené spoločnosťou Optimonk

Aplikácia OptiMonk je "prispôsobiteľný pop-up overlay ",systém ktorý umožňuje Správcovi údajov ponúknuť zľavy zákazníkom, poskytnutím svojho mena a e-mailovej adresy. V prípade, že dotknutá osoba chce opustiť túto stránku, systém to zistí a objaví sa pop-up okno, kde sa bude nachádzať kolešo štastia s okamžitou výhrou.

Cookie sú umiestnené: Optimonk výjazd pop-up

 • optiMonkClient ,

 • optiMonkSession ,

 • Miestne úložisko : OptiMonkVisitorAttributes ,

 • Uloženie relácie : OptiMonkVisitorCart .

Spravovaný rozsah údajov: skutočnosť a čas návštevy danej podstránky .

Doba spracovania údajov: 2 roky.

4. Spracovanie dát:

Webshop Marketing Kft.

Sídlo: 4028, Kassai út 129 III. poschodie 301-308.

Telefón: [ 06-1-234-5012 ]

E-mail: info@optimonk.hu

Web : www.optimonk.hu

Služby: Poskytovanie služby Optimonk

Heureka Shopping sro .

Sídlo spoločnosti: Karolinská 650/1 186 00 Praha 8 - Karlín Česká republika

Daňové číslo: CZ02387727

Registračné číslo spoločnosti : 02387727

E-mail: info @ heureka.sk

web: www.heureka.sk

Služby: zabezpečuje službu Overené zákazníkom, zasielanie dotazníkov zákazníkom Správcu údajov, spracovanie spätnej väzby,  hodnotenie webových stránok Správcu údajov na základe spätnej väzby od zákazníkov.

GLS General  Logistics Systems Hungary

Sídlo: 2351 Alsónémedi, Európa u.2

E-mail: info@gls-hungary.com

Web: www.gls-group.eu

Služby: kuriérska služba, doručovanie objednávok priamo do domu; doručovanie balíkov a zásielok

Express One Hungary Kft.

Sídlo: 1239 Budapest, Európa utca 12.

Poštová adresa: 1239 Budapest, Európa utca 12.

E-mail: ugyfelszolgalat@expressone.hu

Služby: kuriérska služba, doručovanie objednávok priamo do domu; doručovanie balíkov a zásielok

REISSWOLF Budapest Data & Document Management Ltd.

Sídlo: 1097 Budapest, Illatos út 6.

Telefón : + 36-1-219-5670

Web: wwww.reisswolf.hu

E-mail: info@reisswolf.hu

Služby: zneškodnenie dôverných spisov a iných dátových nosičov, poskytnutie ochrany a zabezpečovacieho systému

ShopRenter.hu Kft.

Sídlo spoločnosti: 4028 Debrecen, Kassai út 129.

Telefónne číslo: + 36-1 / 234-5012

E-mail: info@shoprenter.hu

Služby: poskytovateľ hostingu

Rocket Science Group ( mandrillapp systém e-mailového odosielania)

Sídlo: 512 Means  Street Northwest 404, Atlanta, GA 30318, Spojené štáty Americké

E-mailová adresa: legal@mailchimp.com

Služby: marketingový softvér pre rozosielanie e-mailov

Správca údajov si vyhradzuje právo aj v budúcnosti ďalej využívať služby ďalších spracovateľov,  ktoré budú oznámené Správcom údajov v Pokynoch o ochrane osobných údajov .

5. Prenos osobných údajov

Správca údajov môže poskytnúť osobné údaje tretím stranám, len s výhradným súhlasom dotknutej osoby.

6. Relevantné práva dotknutej osoby

6.1.     Informácie a prístup k osobným údajom

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek pristupovať, skontrolovať, aké informácie a osobné údaje uchováva, spracováva Správca údajov. Príslušná žiadosť o prístup k osobným údajom musí byť zaslaná správcovi údajov písomne ​​( e-mailom alebo poštou). Správca údajov poskytuje informácie v široko používanom elektronickom formáte pre dotknutú osobu. Správca údajov neposkytuje žiadne informácie, osobné údaje dotknutej osoby ústne alebo telefonicky. 

V prípade uplatnenia práva na prístup informácii, správa obsahuje tieto údaje :

 • Definujte rozsah spravovaných údajov: meno, fakturačné meno, fakturačná adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo , v závislosti od použitej služby,     

 • Účel, čas a právny základ správy údajov o rozsahu spracovaných údajov,      

 • Prenos údajov: komu boli údaje odovzdané alebo postúpené neskôr,      

 • Označenie zdroja údajov.      

Správca údajov poskytne zainteresovaným stranám kópiu spravovaných osobných údajov v papierovej, alebo elektronickej forme kópii prvýkrát bezplatne. Pri dodatočných kópiách, ktoré požaduje dotknutá osoba, môže Správca údajov účtovať primeraný poplatok na základe administratívnych nákladov . V prípade, že dotknutá osoba požaduje zaslať informácie elektronicky, Správca údajov ich zašle e-mailom.

Ak dotknutá osoba na základe poskytnutých informácií má určite výhrady môže požiadať podľa bodu 6  o opravu, doplnenie, vymazanie, obmedzenie spracovania osobných údajov, ako aj ochranu týchto osobných údajov. Alebo môže postupovať, ako je uvedené v bode 7.

6.2. Právo na opravu a doplnenie spravovaných osobných údajov   

Na žiadosť dotknutej osoby správca údajov bez zbytočného odkladu opraví nepresné osobné údaje,  alebo vyplní neúplné údaje s obsahom, ktoré uviedla dotknutá osoba. Správca údajov informuje všetkých príjemcov o opravách alebo dodatkoch, s ktorými oznamoval osobné údaje, pokiaľ to nie je nemožné alebo nevyžaduje neprimerané úsilie. Ak o to požiadate písomne, budete informovaní o kontaktných údajoch týchto príjemcov.

6.3. Právo obmedziť spracovanie údajov   

Dotknutá osoba je oprávnená podať písomnú žiadosť a správca údajov je oprávnený obmedziť spracovanie údajov ak:

 • dotknutá osoba spochybňuje presnosť osobných údajov, v tomto prípade sa obmedzenie týka času, podľa ktorého môže správca údajov skontrolovať správnosť osobných údajov,

 •  zaobchádzanie s údajmi je nezákonné a oponent sa stavia proti vymazaniu údajov a namiesto toho žiada, aby ich používanie bolo obmedzené,

 • správca údajov už nepotrebuje osobné údaje na účely spravovania údajov, ale pridružený subjekt ich vyžaduje, aby predložili, vymáhali alebo chránili právne nároky,

 • predmetom manipulácie s údajmi; v tomto prípade sa toto obmedzenie vzťahuje na dĺžku trvania určenia, alebo prevládajú legitímne dôvody správcu údajov nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Správa údajov dotknutú osobu informuje v predstihu o obmedzení spracovania údajov, ako aj o jeho zrušení.

6.4. Právo na vymazanie (zabudnutie)   

Na žiadosť dotknutej osoby Správca údajov vymaže osobné údaje bez zbytočného odkladu, ak je niektorý z týchto dôvodov opodstatnený: i) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo spracované iným spôsobom Správcom údajov; ii ) dotknutá strana odoberie súhlas správcu údajov a nemá žiadny iný právny základ na spracovanie údajov; iii ) neexistuje žiadny legitímny dôvod pre správu údajov, iv ) dotknutá osoba nesúhlasí so spracovaním osobných údajov pre účely priamy  marketing vrátane profilovania, ak sa týka priameho získavania údajov, v) ak sú osobné údaje spracovávané správcom údajov protiprávne; (vi ) poskytovanie služieb informačnej spoločnosti na zhromažďovanie osobných údajov priamo deťom. Dotknutá osoba nemôže uplatniť svoje právo na výmaz v prípadoch ak je ohrozená sloboda prejavu, verejný záujem v oblasti verejného zdravia. Na účely archivácie verejného záujmu, vedeckých, historických alebo štatistických účelov.

6.5. Právo na ukladanie/archiváciu údajov   

Ukladanie, archivácia údajov slúži na to, aby dotknutá osoba mohla získať, ďalej využiť osobné údaje spravované Správcom údajov. Prenášané údaje sú obmedzené. Neobsahujú napríklad štatistiky, údaje o transakciách, údaje o vernostnom systéme atď.

Správca údajov spracuje žiadosť, ktorá bola spísaná a odoslaná len e-mailom alebo poštou. Na overenie totožnosti je potrebné, aby sa dotknutá osoba dostavila osobne na sídlo Správcu údajov a podľa zadaných údajov overil totožnosť. 

6.6. Námietka proti spracovaniu osobných údajov   

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek podať námietku proti spracovaniu  osobných údajov, týka sa to aj pri priamych marketingových účelov vrátane profilovania. Správca údajov spracuje námietku a ďalej nebude využívať spracovanie osobných údajov na tieto účely.

Námietku je potrebné podať písomnou formou ( e-mailom alebo poštou) alebo pri newsletteroch v e-maile kliknutím na odkaz pre odhlásenie.

6.7. Termín na vybavenie žiadosti   

Správa údajov bez zbytočného odkladu  v každých prípadoch podľa bodov   6,1 .- 6.6 . v priebehu jedného mesiaca od prijatia žiadosti informuje dotknutú osobu o prijatých opatreniach. Ak je to nutné, vzhľadom na zložitosť a počet aplikácií môže byť táto lehota predĺžená o ďalšie dva mesiace, ale aj v tomto prípade bude správca údajov informovať dotknutú osobu o predlžení vybavenia žiadostí a uvedie dôvody. Ak dotknutá osoba podá žiadosť elektronicky, ak nepožaduje inak správa údajov takisto zašle odpoveď elektronicky.

7. Možnosti vymáhania práva

Vaše práva môžete uplatniť výhradne písomnou formou a to e-mailom alebo poštou. 

Kontakt:

Názov: Webshop Logisztika Kft.

Poštová adresa: 1097 Budapest, Ecseri út 14-16.

E-mailová adresa: info@lovesexshop.sk

Dotknutá osoba nemôže presadzovať svoje práva, ak správca údajov preukáže, že dotknutá osoba sa nevie dostatočne identifikovať Ak je zo strany dotknutej osoby žiadosť neoprávnená alebo prehnaná (najmä pokiaľ ide o opakovanie), môže správca údajov účtovať primeraný poplatok za vykonanie žiadosti alebo odmietnuť opatrenie. Ak má správca údajov pochybnosti o totožnosti fyzickej osoby, ktorá podala žiadosť, môže požiadať o dodatočné informácie na potvrdenie totožnosti žiadateľa.

Ak ovplyvnený nesúhlasí s rozhodnutím správcom údajov môže svoje práva uplatniť pred súdom, alebo pred orgánom, na ochranu osobných údajov a informácií.. 

8. Spracovanie incidentu správy údajov

Incident údajov má za následok únik osobných údajov prenášaných, archivovaných alebo iným spôsobom ošetreným proti náhodnému alebo nezákonnému zničeniu, strate, zmene, neoprávnenému prezradeniu alebo neoprávnenému prístupu k nim. Pri takomto úniku správca údajov informuje dotknutú osobu a vedie register s cieľom informovať ju o úniku a prijatých opatreniach. Ak sa správca  údajov domnieva, že určitá udalosť predstavuje vysoké riziko pre práva a slobodu dotknutých osôb, bez zbytočného odkladu, ale najneskôr do72 hodín, informuje príslušný orgán o incidente.

9. Pre úrad na ochranu osobných údajov

Úrad na ochranu osobných údajov, ako aj príslušný súd, prokurátor, vyšetrovací orgán, správny orgán môže žiadať od správcu údajov osobné údaje dotknutej osoby.

Správca údajov pre orgány - ak orgán uvádza presný účel a rozsah údajov - vydáva osobné údaje len do rozsahu a v rozsahu, ktorý je nevyhnutný pre účely žiadosti.

10. Odkazy

Správca údajov  nezodpovedá za obsahy, postupy a ochranu údajov a informácií na webových stránkach tretích strán prístupných ako odkaz na jeho internetových stránkach.. Ak správca údajov zistí , že stránka alebo odkaz, na ktorý odkazuje, porušuje práva tretích strán alebo príslušné zákony, odkaz bez zbytočného odkladu odstráni z webových stránok.

11. Spôsob, akým sú uložené osobné údaje, bezpečnosť správy údajov

Správca údajov sa zaväzuje zabezpečiť bezpečnosť údajov, vykonať technické a organizačné opatrenia a stanoviť procedurálne pravidlá, ktorými sa zabezpečí, aby boli zaznamenané, uložené alebo spravované údaje chránené, alebo aby sa zabránilo ich zničeniu,  neoprávnenému použitiu, alebo aby sa nevykonala  neoprávnená zmena. Toto zaväzuje aj ktorúkoľvek tretiu stranu, ktorým sa údaje prenášajú na základe súhlasu, ktoré spĺňajú požiadavky na zabezpečenie a správu údajov.

Správca údajov urobí všetko pre to, aby nedošlo k náhodnému poškodeniu alebo zničeniu údajov. Tento záväzok Správca údajov požaduje aj od svojich zamestnancov.

Správcovi údajov počítačové systémy a ďalšie miesta pre ukladanie údajov v internetovom obchode  zabezpečuje Marketing Kft. (4028, Kassai út 129 III. Em. 301-308.) Rovnako ako Media Center Hungary Kft. (6000, Sostakovics u. 3. II / 6.) a serverové služby 1132 Budapešť, Victor Hugo u. 18-22. 

Správca údajov vyberá a spravuje IT nástroje, ktoré sa používajú na správu osobných údajov pri poskytovaní služby tak, aby spracované údaje:

 • (k dispozícii) oprávneným osobám;

 • dôveryhodnosť a autentifikácia (dôveryhodnosť správy údajov);

 • jeho integrita sa dá overiť (integrita údajov);

 • neoprávnený prístup (dôvernosť údajov).

Správca údajov vhodnými opatreniami chráni údaje pred neoprávneným prístupom, úpravami, zverejnením, vymazávaním, zničením, náhodným zničením alebo poškodením.

Správca údajov zabezpečuje prostredníctvom vhodného technického riešenia na ochranu elektronicky spravovaných súborov vo svojich rôznych registroch uložené údaje - ak to nepovoľuje zákon - nemôžu byť priamo prepojené a priradené k inému subjektu.

Vzhľadom na najnovšiu technológiu poskytuje správca údajov technické, organizačné opatrenia na ochranu bezpečnosti správy údajov a poskytuje úroveň ochrany, ktorá zodpovedá rizikám správy údajov.

Správca údajov zachováva počas správy údajov:

 • dôvernosť: chráni informácie tak, aby mali prístup iba osoba, ktorá je na to oprávnená;     

 • integrita: chráni správnosť a úplnosť informácií a spôsob spracovania;     

 • Dostupnosť: Zaručuje, že ak to dotknutá osoba potrebuje, môže skutočne získať požadované informácie a mať prístup k príslušným nástrojom.      

Informačné systémy správcu údajov a partnerov sú takisto chránené proti podvodom, špionážam, sabotážam, vandalizmu, požiaru, povodni, počítačovým vírusom, počítačovými prienikmi a útokom. Prevádzkovateľ  poskytuje zabezpečenie prostredníctvom bezpečnostných postupov na úrovni servera a na úrovni aplikácií.

Informujeme dotknuté osoby , že elektronické správy odoslané cez Internet (e-mail, web, ftp, atď.) sú náchylné k sieťovým hrozbám, ktoré vedú k podvodnej činnosti.  Na ochranu takýchto hrozieb bude správca údajov prijímať všetky preventívne opatrenia. Systémy sú monitorované tak, aby zachytili všetky bezpečnostné riziká a poskytli dôkazy o bezpečnostných udalostiach. Monitorovanie systému tiež umožňuje kontrolu účinnosti predpísaných opatrení.

12. Iné ustanovenia

Správca údajov si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť, upraviť v celom znení tieto pravidlá Ochrany osobných údajov, ktoré sú dostupné a zverejnené na www.lovesexshop.sk internetovej stránke bez predchádzajúceho  upozornenia.

Tieto Pravidlá ochrany osobných údajov sú platné od: 25. mája 2018.