Barion Pixel

 

Naša stránka obsahuje erotický obsah určený výhradne pre osoby staršie ako 18 rokov a používa súbory cookie potrebné na základné fungovanie a personalizovaný zážitok. Podrobné informácie nájdete v Oznámení o ochrane osobných údajov.

Prosíme, potvrďte svoj vek, aby ste mohli pokračovať v prehliadaní!

Podrobné informácie nájdete v Oznámení o ochrane osobných údajov.

Ochrana osobných údajov

Vyhlásenie o ochrane údajov

Webshop Logisztika Korlátolt Felelősségű Társaság (ďalej len "správca údajov") ako prevádzkovateľ webovej stránky www.lovesexshop.sk a webovej stránky dostupnej pod doménovým menom www.lovesexshop.sk (ďalej len "webová stránka") týmto zverejňuje pravidlá, zásady ochrany a správy údajov a informácie o správe údajov týkajúce sa spracovania údajov návštevníkov webovej stránky a používateľov služieb dostupných na webovej stránke (ďalej spoločne len "dotknutá osoba").

V súvislosti so spracúvaním údajov Prevádzkovateľ týmto informuje Subjekty údajov o osobných údajoch, ktoré spracúva na Webovej stránke, o svojich zásadách a postupoch týkajúcich sa spracúvania osobných údajov a o spôsoboch a prostriedkoch uplatňovania práv Subjektov údajov.

Prevádzkovateľ údajov sa zaväzuje zabezpečiť, aby každé spracúvanie údajov súvisiace s jeho činnosťou bolo v súlade s požiadavkami uvedenými v týchto Zásadách a v platných právnych predpisoch.

Politika ochrany údajov týkajúca sa spracúvania osobných údajov Prevádzkovateľom je priebežne dostupná na https://www.lovesexshop.sk/ochrana_osobnych_udajov.

Ak má dotknutá osoba akékoľvek otázky, ktoré nie sú jasné z tohto oznámenia, kontaktujte nás (info@lovesexshop.sk) a my vám odpovieme na vaše otázky.

Upozorňujeme dotknuté osoby, ktoré poskytujú údaje prevádzkovateľovi, že ak neposkytnú svoje osobné údaje, je povinnosťou dotknutej osoby získať súhlas dotknutej osoby.

Používaním webovej stránky dotknutá osoba akceptuje oznámenie o ochrane osobných údajov a súhlasí so spracovaním údajov, ako je uvedené nižšie.

1. Koncepty

(a) "prevádzkovateľ" je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo akýkoľvek iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určuje účely a prostriedky spracúvania osobných údajov; ak sú účely a prostriedky spracúvania určené právom Únie alebo členského štátu, prevádzkovateľ alebo osobitné kritériá na určenie prevádzkovateľa môžu byť tiež určené právom Únie alebo členského štátu;

(b) "osobné údaje" sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby ("dotknutá osoba" v tomto dokumente znamená "častý zákazník"); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä na základe identifikátora, ako je meno, číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor alebo na základe jedného či viacerých faktorov špecifických pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby;

(c) "spracúvanie" je akákoľvek operácia alebo súbor operácií, ktoré sa vykonávajú s osobnými údajmi alebo so súbormi osobných údajov automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami, ako je zhromažďovanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prispôsobovanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, používanie, zverejňovanie prenosom, šírenie alebo iné sprístupňovanie, zosúlaďovanie alebo kombinovanie, obmedzovanie, vymazávanie alebo likvidácia;

(d) "obmedzenie spracúvania" je označenie uložených osobných údajov na účely obmedzenia ich budúceho spracúvania;

(e) "profilovanie" je akákoľvek forma automatizovaného spracúvania osobných údajov, pri ktorej sa osobné údaje používajú na vyhodnotenie určitých osobných aspektov týkajúcich sa fyzickej osoby, najmä na analýzu alebo predvídanie charakteristík súvisiacich s pracovným výkonom, ekonomickou situáciou, zdravím, osobnými preferenciami, záujmami, spoľahlivosťou, správaním, polohou alebo pohybom tejto fyzickej osoby;

(f) "spracovateľ" je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo akýkoľvek iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa;

(g) "príjemca" je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo akýkoľvek iný subjekt, ktorému sa osobné údaje poskytujú alebo s ktorým sa osobné údaje poskytujú, bez ohľadu na to, či je treťou stranou alebo nie. Orgány verejnej moci, ktoré môžu mať prístup k osobným údajom v rámci individuálneho vyšetrovania v súlade s právom Únie alebo členského štátu, nie sú príjemcami; spracúvanie takýchto údajov týmito orgánmi verejnej moci musí byť v súlade s platnými pravidlami ochrany údajov v súlade s účelmi spracúvania;

(h) "súhlas dotknutej osoby" je slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby, ktorým vyjadruje svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a to vyhlásením alebo úkonom, ktorým vyjadruje svoj jednoznačný súhlas;

(i) "porušenie ochrany osobných údajov" znamená porušenie bezpečnosti, ktoré vedie k náhodnému alebo nezákonnému zničeniu, strate, zmene, neoprávnenému zverejneniu alebo prístupu k prenášaným, uchovávaným alebo inak spracúvaným osobným údajom;

2. Údaje správcu údajov

Webshop Logisztika Korlátolt Felelősségű Társaság

Sídlo spoločnosti: Maďarsko, 1097 Budapest, Ecseri út 14-16

Registračné číslo spoločnosti: 01-09-953952

Názov registrového súdu: Fővárosi Törvényszék, als Cégbíróság

Daňové číslo: 23121076-2-43

Telefónne číslo: +421-2330-02662

E-mail: info@lovesexshop.sk

Identifikačné číslo pre spracovanie údajov: 03327-0001

Žiadosti o ochranu údajov, výmazy: info@lovesexshop.sk Registračné číslo pre správu údajov: NAIH-60933/2012.

Registračné číslo pre spracovanie údajov v rámci priameho marketingu: NAIH-60934/2012.

3. Právny základ, účel a čas spracovania

Subjekty údajov môžu poskytnúť informácie a údaje o sebe na webovej lokalite dvoma spôsobmi:

- Osobné údaje, ktoré výslovne poskytli alebo sprístupnili pri využívaní služieb webovej lokality (pozri oddiel 3.1).

- Informácie poskytnuté správcovi údajov v súvislosti s používaním webovej lokality, pri návšteve a používaní webovej lokality (pozri oddiel 3.2).

Vo všetkých prípadoch je právny základ spracúvania určený na základe článku 6 ods. 1 nariadenia EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení nariadenia (ES) č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len "nariadenie"), ktorý je uvedený pri každom prípade spracúvania.

Dotknutá osoba má právo odvolať svoj súhlas so spracovaním, a to v celom rozsahu alebo čiastočne, alebo požiadať o vymazanie svojich údajov, a to písomným oznámením prevádzkovateľovi.

3.1. Špeciálne údaje

Prevádzkovateľ spracúva na stránke webového obchodu aj osobné údaje, ktoré patria do osobitných kategórií osobných údajov podľa článku 9 (údaje týkajúce sa sexuálneho života), keďže prevádzkovateľ prevádzkuje webový obchod s obsahom pre dospelých, a preto sa sortiment výrobkov, ktoré si možno objednať, považuje za osobitný údaj, keď si ich dotknutá osoba objedná. Prevádzkovateľ údajov bude tieto osobné údaje spracúvať na účely uvedené v tomto oznámení len s výslovným súhlasom dotknutej osoby.

3.2. Spracúvané osobné údaje

Správa údajov

Rozsah spracúvaných údajov

Trvanie spracovania

Účel spracovania

Právny základ spracovania

Registrácia, objednať

Kontaktné údaje:

Priezvisko

Meno

Telefónne číslo

E-mailová adresa

Fakturačná adresa:

Číslo účtu: Krajina, Poštové smerovacie číslo, Mesto, Ulica, Číslo domu

Spracovanie osobných údajov poskytnutých pri registrácii a objednávke sa začína registráciou a pokračuje až do ich vymazania na požiadanie. Ak dotknutá osoba nepožiada o vymazanie svojej registrácie, správca údajov ju vymaže zo svojho systému najneskôr do 30 dní od ukončenia prevádzky webovej stránky.

Poskytovanie využívania služieb dostupných v internetovom obchode a podliehajúcich registrácii (nakupovanie, účasť vo vernostnom systéme, umožnenie fakturácie, doručovanie objednávok).

Dobrovoľný súhlas dotknutej osoby

Vystavenie faktúry

Názov, adresa, spoločnosť, daňové číslo v prípade zákazníka

8 rokov od dátumu vydania

Identifikácia dotknutej osoby ako zákazníka na faktúre vystavenej na objednávku a adresa, na ktorú sa má objednávka zaslať a ktorá musí byť uvedená na faktúre. Ak je zákazníkom spoločnosť, na faktúre musí byť uvedené daňové identifikačné číslo.

Splnenie zákonnej povinnosti podľa článku 6 ods. 1 písm. c) nariadenia.

Vystavovanie a uchovávanie faktúr je zákonnou povinnosťou podľa zákona o účtovníctve a zákona o DPH.

Kontaktovanie správcu údajov e-mailom, elektronickou správou, telefonicky, poštou.

Názov,

E-mailová adresa, elektronická správa alebo akékoľvek iné údaje, ktoré dotknutá osoba dobrovoľne poskytne, keď nás kontaktuje.

Požiadavky poštou a e-mailom, elektronická pošta: spracovanie osobných údajov poskytnutých počas kontaktu sa začína dobrovoľným poskytnutím údajov a pokračuje až do ich vymazania na požiadanie. Ak dotknutá osoba nepožiada o vymazanie osobných údajov poskytnutých počas kontaktu, prevádzkovateľ ich bude uchovávať 10 rokov, s výnimkou listu so sťažnosťou, po ktorom ich vymaže zo svojho systému. Ak webová lokalita prestane existovať po dobu kratšiu ako 10 rokov, vymaže ich zo svojho systému najneskôr do 30 dní od ukončenia existencie webovej lokality.

Správca údajov nebude zaznamenávať hovory, údaje sa zaznamenajú len v prípade, ak dotknutá osoba dobrovoľne poskytne svoje údaje.

kontaktovanie, udržiavanie kontaktu,

Dobrovoľný súhlas dotknutej osoby

Reklamácie, správa záruk

Podľa zákona o ochrane spotrebiteľa je prevádzkovateľ povinný uchovávať údaje a súvisiace formuláre sťažností 3 rokov od vybavenia sťažnosti.

Vyšetrovanie reklamácií, plnenie, správa záruk.

6 ods. 1 písm. c) nariadenia plniť povinnosti stanovené zákonom o ochrane spotrebiteľa a Občianskym zákonníkom.

3.3. Spracovanie na iné účely

Správa údajov

Rozsah spracúvaných údajov

Trvanie spracovania

Účel spracovania

Právny základ spracovania

Newsletter, činnosť DM

Názov

E-mailová adresa

Telefónne číslo

Elektronická správa

Prevádzkovateľ spracúva tieto údaje dovtedy, kým sa dotknutá osoba neodhlási z odberu informačného bulletinu a elektronickej správy kliknutím na odkaz na odhlásenie v elektronickej správe, informačnom bulletine alebo kým nepožiada o odhlásenie e-mailom, elektronickou správou alebo poštou.

V prípade odhlásenia sa z odberu nebude prevádzkovateľ kontaktovať dotknutú osobu s ďalšími newslettermi, elektronickými správami alebo ponukami.

Ak sa Subjekt údajov prihlásil na odber viacerých druhov newsletterov, elektronických správ na webovej lokalite, v prípade odhlásenia sa z jedného z nich sa Subjekt údajov odhlási zo všetkých elektronických správ, newsletterov v súvislosti s danou službou.

Propagácia produktov a služieb správcu údajov, zasielanie propagačných a iných reklamných správ, priame marketingové otázky na účely obchodnej politiky subjektom údajov.

Dobrovoľný súhlas dotknutej osoby

Odoslanie personalizovanej ponuky (profilovanie)

Názov,

E-mailová adresa

Elektronická správa

Rozsah zakúpených produktov

Prevádzkovateľ bude tieto údaje spracúvať, kým dotknutá osoba písomne nevznesie námietku proti profilovaniu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu týchto údajov bez uvedenia dôvodu a bez nepriaznivých právnych následkov prostredníctvom písomného vyhlásenia adresovaného prevádzkovateľovi. V prípade námietky prevádzkovateľ už nebude používať údaje dotknutej osoby na účely profilovania a dotknutá osoba bude mať naďalej právo používať webovú stránku.

Pri profilovaní správca údajov analyzuje nákupné zvyklosti osoby (alebo skupiny osôb) s cieľom použiť ich na účely zobrazovania cielenej reklamy, zasielania personalizovaných elektronických správ, newsletterov

informačného bulletinu. Na zasielanie rovnakých alebo podobných ponúk produktov, ktoré zodpovedajú ich záujmom, ako ich identifikoval prevádzkovateľ údajov na základe 6 kategórií produktov.

Ak nie je uvedené inak alebo nie je vznesená námietka, cielená reklama súvisiaca s obchodnými aktivitami správcu údajov sa zobrazí alebo zašle len vtedy, ak subjekt údajov výslovne.

Systém vernostných bodov

Osobné údaje poskytnuté počas registrácie.

Osobné údaje poskytnuté počas registrácie bude správca údajov spracúvať dovtedy, kým dotknutá osoba nepožiada o vymazanie svojich údajov. Ak Dotknutá osoba nepožiada o vymazanie osobných údajov poskytnutých počas kontaktu, Prevádzkovateľ ich vymaže zo svojho systému najneskôr do 30 dní od ukončenia prevádzky webovej stránky.

Dotknutá osoba registráciou v internetovom obchode sa zúčastňuje vernostného systému, ktorý prináša výhody . Po každom nákupe získa body, ktoré sa pripíšu na konto dotknutej osoby a následne tieto body môže použiť pri ďalšom nákupe

Dobrovoľný súhlas dotknutej osoby

Sexuálna výchova, Sexpos

E-mailová adresa,

Krstné meno

Elektronická správa

Osobné údaje poskytnuté počas procesu objednávky bude správca údajov spracúvať, kým dotknutá osoba nepožiada o vymazanie svojich údajov. Ak Dotknutá osoba nepožiada o vymazanie osobných údajov poskytnutých počas kontaktu, Prevádzkovateľ ich vymaže zo svojho systému najneskôr do 30 dní od ukončenia prevádzky webovej stránky.

Kurz sextréningu: online materiál o školení 12+1-dielneho online kurzu sextréningu, zasielanie elektronickej správy počas 12 týždňov a zasielanie až 3 následných e-mailov a elektronických správ.

Sexposse: online materiál o školení 12-dielneho online kurzu sexposse, zasielanie elektronickej správy počas 12 týždňov a zasielanie až 3 následných e-mailov, elektronických správ.

Dobrovoľný súhlas dotknutej osoby

Partnerský program

Názov,

E-mailová adresa,

Telefónne číslo,

Kontaktné meno,

Fakturačné meno

Fakturačná adresa

Elektronická správa

Osobné údaje poskytnuté počas registrácie bude správca údajov spracúvať dovtedy, kým dotknutá osoba nepožiada o vymazanie svojich údajov. Ak Dotknutá osoba nepožiada o vymazanie osobných údajov poskytnutých počas kontaktu, Prevádzkovateľ ich vymaže zo svojho systému najneskôr do 30 dní od ukončenia prevádzky webovej stránky (s výnimkou osobných údajov, ktorých uchovávanie vyžaduje zákon, napr. uchovávanie faktúr).

Subjekt údajov môže umiestniť reklamu na svoju webovú stránku alebo blog. Správca údajov vypláca províziu z nákupov uskutočnených prostredníctvom reklamy umiestnenej na webovej stránke Subjektu údajov.

Dobrovoľný súhlas dotknutej osoby

Akcie, špeciálne ponuky

Krstné meno

E-mailová adresa

Telefónne číslo

Elektronická správa

Prevádzkovateľ spracúva tieto údaje dovtedy, kým sa dotknutá osoba neodhlási (prihlásenie sa na odber elektronickej správy, newslettera je podmienkou účasti na propagácii) z odberu newslettera a elektronickej správy kliknutím na odkaz na odhlásenie v newsletteri, elektronickej správe alebo kým nepožiada o odhlásenie e-mailom, elektronickou správou alebo poštou.

V prípade odhlásenia sa z odberu nebude prevádzkovateľ kontaktovať dotknutú osobu s ďalšími newslettermi, elektronickými správami alebo ponukami.

Podmienkou účasti na propagačnej akcii Koleso šťastia inzerovanej na webovej stránke je zaručený darček, newsletter alebo elektronická správa.

Dobrovoľný súhlas dotknutej osoby

Súťaž

Meno, adresa

E-mailová adresa

Telefónne číslo

Elektronická správa

Do ukončenia súťaže, v prípade víťazov osobné údaje víťazov po dobu 8 rokov

Vedenie súťaže

Dobrovoľný súhlas dotknutej osoby

Testeri

Meno, adresa

E-mailová adresa

Telefónne číslo

Elektronická správa

Po trvanie zmluvného vzťahu v rámci premlčacej doby

Doručenie produktov

Dobrovoľný súhlas dotknutej osoby

Heureka.sk

E-mailová adresa,
Elektronická správa

Zakúpený produkt Heureka.sk spoľahlivý obchod

Cookie : _ aku

Tieto údaje sa budú prenášať dovtedy, kým dotknutá osoba nevznesie námietku proti prenosu údajov správcovi údajov.

Vyžiadanie a zobrazovanie spätnej väzby od zákazníkov.

Dobrovoľný súhlas dotknutej osoby

Viac informácií o službe Heureka : Správca údajov spravuje systém založený na nezávislých odozvách zákazníkov, aby mohol poskytovať čo najkvalitnejšie služby. Za týmto účelom je aktivovaná služba "Overené zákazníkom" prevádzkovateľom hodnotiaceho systému je www.heureka.sk. Po zakúpení tovaru z internetového obchodu, sú zákazníci požiadaní o nezávislé hodnotenie. Za týmto účelom je na dotknutú e-mailovú adresu spolu z názvom zakúpeného produktu/produktov odoslaný od heureka.sk dotazník, na základe ktorého je možné hodnotenie internetového obchodu. Zákaznícke hodnotenie a recenzie poskytujú skutočný obraz o kvalite obchodu.

Dotknutá osoba odoslaním objednávky súhlasí s prenosom údajov na tento účel.

Takto prenášané osobné údaje poskytnuté  spoločnosi  Heureka Shopping sro . ( Sídlo: Karolinská 650/1 186 00 Praha 8 - Karlín Česká Republika ) (www.heureka.sk) nemôže využívať pre svoje vlastné účely. Je oprávnená spracovávať výhradne za účelom dosiahnutia cieľov tu uvedených.

Viac sa dozviete na: https://www.heurekashopping.sk/pre-zakaznikov/podmienky-pouzivania-pre-zakaznikov/ochrana-sukromia

Poskytnuté údaje: e-mailová adresa, názov zakúpeného produktu/produktov.

Správca údajov v bodoch 3.1 - 3.2 . osobné údaje nepoužíva na iné účely ako je uvedené vyššie. Vydávanie osobných údajov tretej strane alebo príslušným orgánom môže, pokiaľ zákon neustanovuje inak, musí podliehať predchádzajúcemu súhlasu dotknutej osoby.

Vo všetkých prípadoch, keď sú osobné údaje poskytnuté Správcovi údajov a majú byť použité na iné účely, ako je účel pôvodného zámeru, informuje o tom dotknutú osobu a získa výslovný súhlas alebo  zákaz na ďalšie  používanie.

Správca údajov spravuje osobné údaje hlavne počas platnosti vzťahu s dotknutou osobou ( na konci ktorého budú údaje vymazané), alebo kým dotknutá osoba nepožiada o vymazanie svojich údajov.

3.4. Údaje zhromaždené v súvislosti s používaním webovej stránky (iné spracovanie údajov)

3.4.1. Technické údaje, údaje o návšteve webovej stránky

Správca údajov nespája údaje získané z analýzy protokolových súborov s inými informáciami a nesnaží sa identifikovať dotknutú osobu.

Adresa IP je postupnosť čísel, ktorá jednoznačne identifikuje počítač používateľa pristupujúceho na internet. Adresy IP možno použiť na lokalizáciu návštevníka, ktorý používa konkrétny počítač, a to aj geograficky. Adresa navštívených stránok, ako aj dátum a čas návštevy nie sú samy o sebe schopné identifikovať subjekt údajov, ale v kombinácii s inými údajmi (napr. údajmi poskytnutými počas registrácie) sa môžu použiť na vyvodenie záverov o subjekte údajov.

Spracúvané údaje zahŕňajú: dátum, čas, IP adresu počítača Subjektu údajov a adresu navštívenej stránky, údaje o veku návštevníka.

Účel spracovania. Takto zaznamenané údaje nemožno spájať s inými osobnými údajmi. Údaje sa spracúvajú len na štatistické účely.

Účelom spracovania údajov je monitorovanie fungovania služby, poskytovanie personalizovaných služieb a predchádzanie zneužitiu.

Trvanie spracovania: 30 dní od dátumu prístupu na webovú lokalitu.

Stránka používa riešenie AdForm RTB.

3.4.2. Správa súborov cookie

Správca údajov umiestni do počítača dotknutej osoby malý balík údajov, takzvaný súbor cookie, a pri ďalšej návšteve ho prečíta, aby mohol poskytovať personalizované služby. Keď prehliadač vráti predtým uložený súbor cookie, poskytovateľ služieb správy súborov cookie má možnosť prepojiť aktuálnu návštevu Subjektu údajov s predchádzajúcimi návštevami, ale len vo vzťahu k vlastnému obsahu. Súbory cookie špecifické pre webové obchody sú takzvané "súbory cookie relácie chránené heslom", čo sú bezpečnostné súbory cookie.

- Súbor cookie relácie:

Účel spracovania: tieto súbory cookie sa používajú na zefektívnenie a zabezpečenie webovej lokality, t. j. sú nevyhnutné na správne fungovanie určitých funkcií webovej lokality alebo určitých aplikácií.

Doba spracovania údajov: Trvá po dobu vašej návštevy Webovej lokality, potom sa automaticky vymaže.

- Trvalý súbor cookie:

Účel spracovania: Prevádzkovateľ údajov používa aj trvalý súbor cookie na zlepšenie používateľského zážitku (napr. na zabezpečenie optimalizovanej navigácie). Tieto súbory cookie sa ukladajú na dlhšie obdobie v súbore cookie prehliadača. Dĺžka tohto obdobia závisí od nastavenia internetového prehliadača dotknutej osoby.

Doba uchovávania údajov: tieto súbory cookie sa v prehliadači uchovávajú dlhší čas.

Tento čas je uložený v súbore cookie prehliadača. Súbor cookie je v ňom uložený na obdobie 1 až 5 dní.

- Tento súbor cookie sa používa na nákupný košík,

- Bezpečnostné súbory cookie

- Súbory cookie potrebné na reláciu chránenú heslom.

- Súbor cookie na meranie spokojnosti zákazníkov: NPS_3500f360_last_seen, NPS_3500f360_surveyed

- Plná verzia Barion Pixel (Barion Pixel je merací kód založený na java skriptoch (podobne ako Google Analytics a Facebook Pixel) umiestnený na webovej lokalite obchodníka, ktorý sleduje aktivitu návštevníkov webovej lokality. Barion Pixel umiestnený na webovej lokalite zhromažďuje údaje o návštevníkoch, napríklad aké produkty videli, na čo klikli, čo hľadali, čo pridali do nákupného košíka, čo kúpili. Tieto údaje sa prenášajú na servery spoločnosti Barion a spoločnosť Webshop Logistika Kft ich nezhromažďuje, neukladá ani nespracúva. Zhromažďovanie údajov spoločnosťou Barion sa uskutočňuje na účely prevencie podvodov a na marketingové účely. Viac informácií o tom nájdete na: https://www.barion.com/sk/)

Rozsah spracúvaných údajov: Nezhromažďujú sa žiadne osobné údaje.

Rozsah zainteresovaných strán: Všetky zainteresované strany navštevujúce webovú stránku.

Účel správy údajov: Vzájomné rozlíšenie Dotknutých osôb, identifikácia aktuálnej relácie Dotknutých osôb, ukladanie údajov poskytnutých počas tejto relácie, predchádzanie strate údajov, správa nákupného košíka (virtuemart), zabezpečenie vhodnej navigácie.

Trvanie správy údajov: V prípade súborov cookie relácie trvá správa údajov do konca návštevy webovej stránky, v ostatných prípadoch maximálne 30 dní. 2 kalendárne dni na vekovú otázku.

Odstránenie súborov cookie

Dotknutá osoba má právo vymazať súbor cookie zo svojho počítača alebo zakázať používanie súborov cookie vo svojom prehliadači. Správa súborov cookie je zvyčajne možná v ponuke Nástroje/Predvoľby prehliadačov v časti Súkromie/Predvoľby/Vlastné nastavenia, v položke ponuky Súbor cookie, Súbor cookie alebo Sledovanie.

Webová stránka môže obsahovať informácie, najmä reklamy, od tretích strán, poskytovateľov reklamných služieb, ktorí nie sú prepojení so Správcom údajov. Tieto tretie strany môžu tiež umiestňovať súbory cookie, webové signály do počítača Subjektu údajov alebo zhromažďovať údaje pomocou podobných technológií s cieľom zasielať Subjektu údajov reklamné správy v súvislosti so svojimi službami. V takýchto prípadoch sa spracovanie údajov riadi normami ochrany údajov stanovenými týmito tretími stranami a Prevádzkovateľ údajov nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s takýmto spracovaním.

3.4.3. Spracovanie údajov externými poskytovateľmi služieb

Kód html portálu obsahuje odkazy z externého servera a na externý server nezávislý od prevádzkovateľa údajov. Server externého poskytovateľa služieb je priamo pripojený k počítaču subjektu údajov. Upozorňujeme, že poskytovatelia týchto odkazov môžu zhromažďovať údaje používateľov vďaka priamemu pripojeniu zo svojho servera, priamej komunikácii s prehliadačom Subjektu údajov.

Akýkoľvek personalizovaný obsah pre dotknutú osobu je poskytovaný serverom externého poskytovateľa služieb.

Nižšie uvedení prevádzkovatelia údajov môžu poskytnúť podrobné informácie o spracovaní údajov serverom externého poskytovateľa služieb.

Pri prezeraní webovej lokality si počítač Subjektu údajov stiahne zo servera shopmania.hu obrázok gif obsahujúci logo shopmania.hu, takže server je schopný zhromažďovať údaje z počítača Subjektu údajov, ako je opísané vyššie.

Externí poskytovatelia služieb umiestňujú a spätne načítavajú malý balík údajov, tzv. cookie, do počítača Subjektu údajov s cieľom poskytovať personalizované služby. Ak prehliadač vráti predtým uložený súbor cookie, poskytovatelia služieb, ktorí ho spracúvajú, majú možnosť prepojiť aktuálnu návštevu Subjektu údajov s predchádzajúcimi návštevami, ale len s ohľadom na ich vlastný obsah.

Na webových stránkach externých poskytovateľov služieb (Google, Facebook) sa môžu zobrazovať reklamy Prevádzkovateľa údajov. Títo externí poskytovatelia služieb (Google, Facebook) používajú súbory cookie na uloženie informácie, že Subjekt údajov už predtým navštívil webové stránky Prevádzkovateľa, a na základe toho zobrazujú Subjektu údajov reklamy personalizovaným spôsobom (t. j. remarketing).

3.4.4. Súbory cookie nastavené službou Google Analytics (cookies)

Nezávislé meranie a audit návštevnosti webovej stránky a ďalších údajov webovej analýzy zabezpečuje externý poskytovateľ služieb Google Analytics. Spoločnosť Google môže poskytnúť podrobné informácie o správe nameraných údajov na adrese www.google-analytics.com.

Google Analytics je analytická služba poskytovaná spoločnosťou Google Inc ("Google"). Služba Google Analytics používa súbory cookie uložené v počítači Subjektu údajov na analýzu interakcií používateľov na webovej lokalite. Právnym základom spracúvania na účely webovej analýzy je dobrovoľný súhlas používateľa webovej lokality. Súbory cookie na analytické účely sú anonymizované a agregované údaje, ktoré sťažujú identifikáciu počítača, ale ktoré nemožno vylúčiť.

Analytické informácie zozbierané prostredníctvom súborov cookie služby Google Analytics sa prenášajú a ukladajú na serveroch spoločnosti Google. Tieto informácie spracúva spoločnosť Google v mene správcu údajov s cieľom vyhodnocovať zvyky používateľov pri prehliadaní webových stránok, zostavovať správy o frekvencii používania webových stránok a poskytovať správcovi údajov ďalšie služby súvisiace s používaním webových stránok. Pri používaní služby Google Analytics sa adresa IP anonymizuje a nepoužíva sa žiadne ID používateľa, aby sa zabezpečilo, že počas relácií sa neukladajú žiadne osobné údaje.

Viac informácií o súboroch cookie používaných spoločnosťou Google nájdete na tomto odkaze: http://www.google.com/policies/technologies/ads/

Vyhlásenie spoločnosti Google o ochrane osobných údajov nájdete na adrese http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/.

Spracúvané údaje.

Trvanie spracovania: 26 mesiacov

Súbory cookie služby Google Analytics: _utma, _utmb, _utmc, _utmz, _utmv

3.4.5. Remarketing v službe Google Adwords

Webová lokalita využíva sledovacie kódy Google Adwords. To slúži na to, aby sa na návštevníkov stránky mohli zamerať remarketingové reklamy na webových stránkach v sieti Google Display. Remarketingový kód používa na označenie návštevníkov súbory cookie. Používatelia webovej lokality môžu tieto súbory cookie vypnúť tak, že navštívia správcu nastavení reklamy Google a budú postupovať podľa tam uvedených pokynov. Potom už nebudú dostávať personalizované ponuky od správcu údajov.

Spracúvané údaje: hodnota nákupu (ak Subjekt údajov uskutočnil nákup), skutočnosť a čas návštevy podstránky.

Trvanie spracovania: do dátumu ďalšieho nákupu.

Goolge Analitics, Google Adwords

Súbory cookie: _ga, _gat, _gid

3.4.6. Súbory cookie umiestnené spoločnosťou Optimonk

Aplikácia OptiMonk je "prispôsobiteľný systém prekrývania vyskakovacích okien pri odchode", ktorý umožňuje správcovi údajov ponúkať svojim zákazníkom zľavy, keď poskytnú svoje meno a e-mailovú adresu. V prípade, že dotknutá osoba chce opustiť rozhranie, služba to zistí a vyskočí vyskakovacie okno s kolesom šťastia, ktoré ponúka okamžitú výhru.

Umiestnené súbory cookie: Optimonk exit popup

- Klient optiMonkClient,

- optiMonkSession,

- Miestne úložisko: OptiMonkVisitorAttributes,

- Uloženie relácie: OptiMonkVisitorCart.

Rozsah spracúvaných údajov: skutočnosť a čas návštevy danej podstránky.

Obdobie správy údajov: 2 roky.

3.4.7. Mailchimp

Služba na zasielanie noviniek: MailChimp.

MailChimp je spoločnosť so štítom na ochranu súkromia EÚ a USA, ktorá spĺňa požiadavky GDPR.

MailChimp je členom Privacy Shield Privacy Shield.EU.Privacy Shield:

https://mailchimp.com/legal/privacy/.

https://mailchimp.com/legal/terms/

Viac informácií o správe súborov cookie platformy nájdete na adrese: https://mailchimp.com/legal/cookies/.

Poskytovateľ:

The Rocket Science Group, LLC

675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA

Elektronický kontakt: https://mailchimp.com/contact

3.4.8. YUSP

Zoznam produktov, ktorý sa dynamicky mení na základe histórie predchádzajúceho vyhľadávania.

Názov súboru cookie: gr_reco, gr_rt

Poskytovateľ:

Gravity Research and Development Zrt.

Výskum a vývoj Služba výskumu a vývoja.

E-mail: dpo@yups.com

Web: https://www.yusp.com/

3.4.9. Wonderchat

Táto webová stránka používa chatovú platformu Wonderchat, ktorá spája používateľov so zákazníckym servisom Vágyaim.hu. E-mailové adresy/mená/telefónne čísla zhromažďujeme len so súhlasom používateľov. Vymenené správy a údaje sa ukladajú prostredníctvom aplikácie Wonderchat.

Názov súboru cookie: __Host-next-auth.csrf-token, __Secure-next-auth.callback-url

Poskytovateľ:

Wonderchat Private Limited

Singapur, 7 Temasek Boulevard #12-07 Suntec City Tower One, 038987

E-mail: hello@wonderchat.io

3.4.10. Dognet

Dognet je partnerská sieť, prostredníctvom ktorej sa môžu inzerenti a partneri reklamných platforiem zviditeľniť.

Používa sa na identifikáciu zdroja návštev zo systému Dognet, ktorý možno použiť na zaznamenávanie konverzií v mieste nákupu.

Životnosť súboru cookie: 30 dní od poslednej návštevy.

Názov súboru cookie: PAPVisitorId

Poskytovateľ:

Lead Media s.r.o.

811 05 Lead Media s.r.o. Karpatská 6 Bratislava

E-mailová adresa: info@edognet.hu

3.4.11. OneSignal

Systém odosielania pop-up oznámení. Profiluje aktivitu odberateľa tak, aby boli správy cielené v najaktívnejšom čase.

Oznámenie o ochrane osobných údajov: https://onesignal.com/privacy_policy

Názov súboru cookie: __cf_bm

Poskytovateľ:

OneSignal, Inc. z USA.

2850 S Delaware St Suite 201, San Mateo,

CA 94403

3.4.12. Barion

Online systém platieb kreditnou kartou

Poskytovateľ:

Barion je prevádzkovaný spoločnosťou Barion Payment Zrt.

1117, Budapešť, Irinyi József utca 4-20. 2. poschodie.

Informácie o správe údajov: https://www.barion.com/sk/

Zásady používania súborov cookie: https://www.barion.com/sk/

Názov súboru cookie: 

- ba_vid, Zameraný na odhaľovanie podvodov s kreditnými kartami na základe digitálneho odtlačku zariadenia, ktoré používate, a vašich zvykov pri prehliadaní. Súbor cookie sa používa na odhaľovanie podvodníkov. Súbor cookie zabezpečuje, aby sme vedeli, že údaje z vašich návykov pri prehliadaní pochádzajú od používateľa. Umiestňujeme ho na naše vlastné webové stránky a na webové stránky obchodníkov, ktorí používajú inteligentnú bránu Barion.

- ba_vid.xxx Je určený na odhaľovanie podvodov s kreditnými kartami na základe digitálneho odtlačku prsta zariadenia, ktoré používate, a vašich zvykov pri prehliadaní. Súbor cookie nám umožňuje sledovať vaše návyky pri prehliadaní medzi reláciami na webovej lokalite. Zhromažďuje tieto údaje: ba_vid, ID používateľa, čo je hash zostavený z vlastností prehliadača, časovú pečiatku vašej prvej, aktuálnej a poslednej návštevy webovej lokality, ID aktuálnej relácie, povolenia súborov cookie tretích strán. Umiestňujeme ho aj na naše vlastné webové lokality a na webové lokality obchodníkov, ktorí používajú službu Barion Smart Gateway.

3.4.13. BIP SMS

Služba elektronického zasielania správ: BIP SMS

Spoločnosť Bip Communications Ltd. (1134 Budapest, Bulcsú utca 23.) dodržiava GDPR.

Zásady ochrany osobných údajov pre používanie služby BIP SMS nájdete na nasledujúcich odkazoch:

https://sms.bipkampany.hu/hu/contents/antispam_policy.

https://sms.bipkampany.hu/hu/contents/termsofservice

Poskytovateľ služieb: BIP BIP, s. r. o:

- Bip Communications Ltd.

- 1134 Budapest, Bulcsú utca 23.

- Elektronický kontakt: info@bipkampany.hu

4. Spracovanie údajov

Prevádzkovateľ v súlade s článkom 28 GDPR poveruje spracovaním získaných osobných údajov tieto subjekty na tieto účely:

Webshop Marketing Kft.

Sídlo: 4028, Kassai út 129 III. poschodie 301-308.

Telefón: [ 06-1-234-5012 ]

E-mail: info@optimonk.hu

Web : www.optimonk.hu

Služby: Poskytovanie služby Optimonk

Heureka Shopping sro .

Sídlo spoločnosti: Karolinská 650/1 186 00 Praha 8 - Karlín Česká republika

Daňové číslo: CZ02387727

Registračné číslo spoločnosti : 02387727

E-mail: info@heureka.sk

web: www.heureka.sk

Služby: zabezpečuje službu Overené zákazníkom, zasielanie dotazníkov zákazníkom Správcu údajov, spracovanie spätnej väzby,  hodnotenie webových stránok Správcu údajov na základe spätnej väzby od zákazníkov.

MediaCenter Hungary Kft.

Sídlo: 6000 Kecskemét, Sosztakovics u. 3. II/6.

Poštová adresa: 6001 Kecskemét, Pf. 588.

Telefón: 76 / 575-023

Fax: 76 / 575-024

Web: www.mediacenter.hu

Činnosť: e-mailová služba

GLS General  Logistics Systems Hungary

Sídlo: 2351 Alsónémedi, Európa u.2

E-mail: info@gls-hungary.com

Web: www.gls-group.eu

Služby: kuriérska služba, doručovanie objednávok priamo do domu; doručovanie balíkov a zásielok

Výdajné miesta Zásielkovne

Sídlo: 1139 Budapest, Teve u. 60.

E-mail: info@zasielkovna.sk

Web: https://www.zasielkovna.sk/

Služby: kuriérska služba, doručovanie objednávok priamo do domu; doručovanie balíkov a zásielok

REISSWOLF Budapest Data & Document Management Ltd.

Sídlo: 1097 Budapest, Illatos út 6.

Telefón : + 36-1-219-5670

Web: wwww.reisswolf.hu

E-mail: info@reisswolf.hu

Služby: zneškodnenie dôverných spisov a iných dátových nosičov, poskytnutie ochrany a zabezpečovacieho systému

ShopRenter.hu Kft.

Sídlo spoločnosti: 4028 Debrecen, Kassai út 129.

Telefónne číslo: + 36-1 / 234-5012

E-mail: info@shoprenter.hu

Služby: poskytovateľ hostingu

Rocket Science Group ( mandrillapp systém e-mailového odosielania)

Sídlo: 512 Means  Street Northwest 404, Atlanta, GA 30318, Spojené štáty Americké

E-mailová adresa: legal@mailchimp.com

Služby: marketingový softvér pre rozosielanie e-mailov

Správca údajov si vyhradzuje právo aj v budúcnosti ďalej využívať služby ďalších spracovateľov,  ktoré budú oznámené Správcom údajov v Pokynoch o ochrane osobných údajov .

Tharanis Ügyvitel Kft.
Sídlo:  1124 Budapest, Németvölgyi út 41-45. A. ép. 3. em. 1. ajtó
Email: info@tharanisugyvitel.hu
Činnosť: fakturácia,  spracovanie údajov kurierom, správa pre NAV (Daňový úrad)

Barion Payment Zrt.
Sídlo: 1117 Budapest, Irinyi József utca 4-20, 2. poschodie
Email: info@barion.hu
Činnosť: poskytovanie online systému prijatia kreditných kariet

OneSignal Ltd.
Sídlo: 2850 S Delaware St Suite 201, San Mateo, CA 94403
Email: info@onesingal.com
Činnosť: odoslanie push správ

Bip Communications Kft. (systém odosielania SMS)

Sídlo: 1134 Budapešť, Bulcsú utca 23., Maďarsko
E-mailová adresa: info@bipkampany.hu
Web: https://sms.bipkampany.hu/hu/contents/antispam_policy
Činnosť: Systém odosielania SMS

Packeta Hungary Kft.
Sídlo: 1044, Budapest Ezred utca 2. B2/11,
Email: info@packeta.hu
Činnosť:  kurierska služba, doružovanie objednávok s doručovanie domov, do zásielkovne,  prijatie reklamačných balíkov, vrátenie balíka.

TradeTracker Hungary Kft.

Head office: 1062 Budapest, Aradi u. 16. II/2

Phone number: +36 1 487 5312

E-mail: financial.hu@tradetracker.com

Web: www.tradetracker.com/sk/

Activity: marketing software

Lead Media s.r.o. (Dognet)

Registered office: 811 05 Bratislava, Karpatská 6, Slovakia

Phone number: +421 948 483 365

E-mail: info@edognet.hu

Web: www.dognet.hu

Activity: marketing software

OTP Mobil Kft.

Registered office.

Email address: info@otpmobil.com

Web: www.otpmobil.hu

Activity: provision of online credit card acceptance system

LANDAX Bt.

Registered office: 3300 Eger, Breznai Imre u. 1.

Email: info@landax.hu

Web: www.landax.hu

Activity: invoicing, courier data processing, NAV reporting

5. Prenos údajov

Ak neexistuje výslovné právne ustanovenie, správca údajov poskytne tretím stranám údaje, ktoré možno použiť na identifikáciu dotknutej osoby, len s výslovným súhlasom dotknutej osoby.

6. Prístup k údajom a opatrenia na zabezpečenie údajov, prenosnosť údajov

6.1. Prístup k údajom, prenos údajov

Prístup k osobným údajom môžu mať zamestnanci prevádzkovateľa pri výkone svojich povinností.

Prevádzkovateľ odovzdáva osobné údaje, ktoré spracúva, iným subjektom alebo orgánom verejnej moci len spôsobom a na účely stanovené zákonom.

Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že súd, prokurátor, vyšetrovací orgán, orgán činný v trestnom konaní, správny orgán, Národný úrad na ochranu osobných údajov a slobodného prístupu k informáciám alebo iné orgány oprávnené podľa zákona sa môžu obrátiť na prevádzkovateľa so žiadosťou o poskytnutie informácií, sprístupnenie alebo prenos údajov alebo poskytnutie dokumentov.

Prevádzkovateľ poskytne osobné údaje orgánom len v rozsahu a v miere nevyhnutne potrebnej na účel žiadosti za predpokladu, že orgán uviedol presný účel a rozsah údajov.

7. Práva dotknutej osoby

7.1. Informácie a prístup k osobným údajom

Dotknutá osoba má právo na prístup k svojim osobným údajom, ktoré uchováva prevádzkovateľ, a k informáciám týkajúcim sa ich spracovania, právo kedykoľvek požiadať o kontrolu, aké údaje o nej prevádzkovateľ uchováva, a právo na prístup k osobným údajom. Dotknutá osoba podáva svoju žiadosť o prístup k údajom prevádzkovateľovi písomne (e-mailom alebo poštou). Prevádzkovateľ poskytne dotknutej osobe informácie v bežne používanom elektronickom formáte. Prevádzkovateľ pri uplatnení prístupu neposkytuje ústne informácie telefonicky.

V prípade uplatnenia práva na prístup informácie obsahujú tieto informácie:

- vymedzenie rozsahu spracúvaných údajov: meno, fakturačné meno, fakturačná adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo v závislosti od využívanej služby,

- účel spracovania, čas spracovania, právny základ spracovania vo vzťahu k rozsahu spracúvaných údajov,

- prenos údajov: komu boli alebo budú údaje prenesené,

- označenie zdroja údajov.

Prevádzkovateľ údajov poskytne dotknutej osobe prvýkrát bezplatne papierovú alebo elektronickú kópiu osobných údajov. Za ďalšie kópie, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok na základe administratívnych nákladov. Ak Dotknutá osoba požiada o kópiu elektronickými prostriedkami, Prevádzkovateľ jej poskytne informácie e-mailom v bežne používanom elektronickom formáte.

Po poskytnutí informácií, ak Dotknutá osoba nesúhlasí so spracovaním a presnosťou spracúvaných údajov, môže požiadať o opravu, integráciu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ako je uvedené v bode 6, alebo namietať proti spracúvaniu takýchto osobných údajov, alebo iniciovať postup uvedený v bode 7.

7.2. Právo na opravu a integráciu spracúvaných osobných údajov

Prevádzkovateľ na žiadosť dotknutej osoby bez zbytočného odkladu opraví nepresné osobné údaje, ktoré mu dotknutá osoba písomne poskytla, alebo doplní neúplné údaje s obsahom, ktorý dotknutá osoba uviedla. Prevádzkovateľ údajov informuje každého príjemcu, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, o oprave alebo integrácii, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. Dotknutá osoba bude informovaná o údajoch takýchto príjemcov, ak o to písomne požiada.

7.3. Právo na obmedzenie spracovania

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti získať od prevádzkovateľa obmedzenie spracúvania, ak.

- dotknutá osoba spochybňuje presnosť osobných údajov, pričom v takom prípade sa obmedzenie uplatňuje na obdobie potrebné na to, aby Prevádzkovateľ mohol overiť presnosť osobných údajov,

- spracúvanie je nezákonné a dotknutá osoba nesúhlasí s vymazaním údajov a namiesto toho žiada o obmedzenie ich používania,

- Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracovania, ale Dotknutá osoba ich potrebuje na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,

- dotknutá osoba namieta proti spracúvaniu, pričom v takom prípade sa obmedzenie uplatňuje na obdobie, kým sa nezistí, či oprávnené dôvody prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Prevádzkovateľ vopred informuje dotknutú osobu, na ktorej žiadosť sa spracúvanie obmedzilo, o zrušení obmedzenia spracúvania.

7.4. Právo na vymazanie (právo byť zabudnutý)

Na žiadosť dotknutej osoby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymaže osobné údaje týkajúce sa dotknutej osoby, ak sa uplatní jeden z uvedených dôvodov: (i) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré ich prevádzkovateľ zhromažďoval alebo inak spracúval; (ii) dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonávalo, a neexistuje žiadny iný právny základ na spracúvanie; (iii) dotknutá osoba namieta proti spracúvaniu z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie a neexistuje žiadny zákonný dôvod na spracúvanie; (iv) dotknutá osoba namieta proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účely priameho marketingu vrátane profilovania, ak súvisí s priamym marketingom; (v) Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje nezákonne; (vi) osobné údaje boli získané v súvislosti s poskytovaním služieb informačnej spoločnosti priamo deťom. Dotknutá osoba nemôže uplatniť právo na výmaz alebo blokovanie, ak je spracúvanie nevyhnutné (i) na uplatnenie práva na slobodu prejavu a práva na informácie; (ii) z dôvodu verejného záujmu v oblasti verejného zdravia; (iii) na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu alebo na štatistické účely, ak by uplatnenie práva na výmaz znemožnilo takéto spracúvanie alebo by ho vážne narušilo; alebo (iv) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

7.5. Právo na prenosnosť údajov

Prenosnosť údajov umožňuje dotknutej osobe získať a ďalej používať "svoje" údaje, ktoré poskytla do systému prevádzkovateľa údajov, na vlastné účely a prostredníctvom rôznych poskytovateľov služieb. Vo všetkých prípadoch je oprávnenosť obmedzená na údaje poskytnuté Subjektom údajov, nie je možná žiadna iná prenosnosť údajov (napr. štatistické údaje, údaje o transakciách, údaje o vernostných systémoch atď.)

Osobné údaje týkajúce sa Subjektu údajov, ktoré uchováva Prevádzkovateľ údajov (napr. pri prihlásení sa na kurz alebo odber informačného bulletinu):

- v štruktúrovanom, bežne používanom, strojovo čitateľnom formáte,

- Ste oprávnený preniesť svoje osobné údaje inému prevádzkovateľovi,

- požiadať o priamy prenos údajov inému prevádzkovateľovi - ak je to technicky možné v rámci systému prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ údajov vyhovie žiadosti o prenosnosť údajov len na základe žiadosti zaslanej e-mailom alebo poštou. Na to, aby Prevádzkovateľ údajov mohol žiadosti vyhovieť, musí sa uistiť, že Dotknutá osoba, ktorá je oprávnená uplatniť právo, má v úmysle tak urobiť. To si vyžaduje, aby sa dotknutá osoba po oznámení osobne dostavila do sídla prevádzkovateľa údajov, aby mohol prevádzkovateľ údajov identifikovať dotknutú osobu pomocou údajov vo svojom systéme. Subjekt údajov môže v rámci tohto práva požiadať o prenosnosť mena, e-mailovej adresy alebo údajov, ktoré poskytol prevádzkovateľovi. Uplatnenie tohto práva automaticky neznamená vymazanie údajov zo systémov prevádzkovateľa, a preto môže dotknutá osoba po uplatnení tohto práva naďalej využívať služby prevádzkovateľa.

7.6. Námietka proti spracovaniu osobných údajov

Dotknutá osoba môže kedykoľvek namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov vrátane profilovania z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie a dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účely priameho marketingu vrátane profilovania. Ak dotknutá osoba namieta proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu, prevádzkovateľ už nebude osobné údaje na takéto účely spracúvať.
Dotknutá osoba môže vzniesť námietku písomne (e-mailom alebo poštou) alebo prostredníctvom informačného bulletinu, v prípade akéhokoľvek oznamovacieho listu, ktorý jej bol zaslaný, kliknutím na odkaz na odhlásenie v liste.

7.7. Vymáhanie práv zosnulého subjektu údajov inou osobou

Do piatich rokov od úmrtia dotknutej osoby môže práva zosnulého počas jeho života, ako napríklad právo na prístup, opravu, vymazanie, obmedzenie spracovania, prenosnosť údajov a námietku, uplatniť osoba splnomocnená zosnulým na základe správneho príkazu alebo vyhlásenia vo verejnom alebo súkromnom dokumente s plnou dôkaznou hodnotou predloženom prevádzkovateľovi údajov. Ak zosnulý urobil prevádzkovateľovi viac ako jedno takéto vyhlásenie, osoba uvedená vo vyhlásení urobenom neskôr môže tieto práva uplatniť.

Ak zosnulý takéto vyhlásenie neurobil, práva zosnulého počas jeho života a uvedené v predchádzajúcom odseku môže uplatniť jeho blízky príbuzný v zmysle Občianskeho zákonníka do piatich rokov od smrti dotknutej osoby (v prípade viacerých blízkych príbuzných môže vyššie uvedené práva uplatniť ten blízky príbuzný, ktorý ich uplatní ako prvý).

Blízky príbuzný sa považuje za blízku osobu v zmysle Občianskeho zákonníka. Podľa článku 8:1 (1) 1) Občianskeho zákonníka je blízkym príbuzným manžel, príbuzný v priamom rade, osvojené, nevlastné alebo pestúnske dieťa, adoptívny, nevlastný alebo pestúnsky rodič a brat alebo sestra. Blízky príbuzný zosnulého musí predložiť dôkaz:

- skutočnosť a dátum úmrtia príslušnej zosnulej osoby prostredníctvom úmrtného listu alebo súdneho rozhodnutia a

- preukáže jeho totožnosť a v prípade potreby totožnosť jeho blízkych príbuzných prostredníctvom verejnej listiny.

Osoba, ktorá uplatňuje práva zosnulého, má pri uplatňovaní týchto práv, najmä v konaní proti prevádzkovateľovi a pred Národným úradom pre ochranu údajov a slobodu informácií a súdmi, práva a povinnosti, na ktoré mal zosnulý nárok počas svojho života v súlade s infozákonom a nariadením.

Prevádzkovateľ údajov na základe písomnej žiadosti informuje najbližších príbuzných o prijatých opatreniach, pokiaľ to zosnulý vo svojom vyhlásení výslovne nezakázal.

7.8. Lehota na splnenie žiadosti

Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu o prijatých opatreniach bez zbytočného odkladu, do jedného mesiaca od prijatia akejkoľvek žiadosti podľa bodov 6.1 až 6.6. V prípade potreby, s prihliadnutím na zložitosť žiadosti a počet žiadostí, sa táto lehota môže predĺžiť o ďalšie dva mesiace, ale v takom prípade prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu do jedného mesiaca od prijatia žiadosti a uvedie dôvody omeškania. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, prevádzkovateľ poskytne informácie elektronickými prostriedkami, pokiaľ dotknutá osoba nepožiada o iný spôsob.

7.9. Náhrada škody a odškodnenie

Každá osoba, ktorá utrpela majetkovú alebo nemajetkovú ujmu v dôsledku porušenia nariadenia, má nárok na náhradu vzniknutej škody od prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa. Spracovateľ zodpovedá za škodu spôsobenú spracúvaním len vtedy, ak nedodržal povinnosti výslovne uložené spracovateľom zákonom alebo ak nerešpektoval zákonné pokyny prevádzkovateľa alebo konal v rozpore s nimi. Prevádzkovateľ alebo spracovateľ sa zbaví zodpovednosti, ak preukáže, že nie je nijako zodpovedný za udalosť, ktorá viedla k vzniku škody.

8. Možnosti presadzovania

Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva zaslaním žiadosti e-mailom alebo poštou. Telefonicky nie je možné uplatniť žiadne práva.

Svoje práva môžete uplatniť tak, že nás kontaktujete na nasledujúcich kontaktných údajoch:

- Názov: Webshop Logisztika Kft.

- Adresa: Maďarsko, 1097 Budapest, Ecseri út 14-16

- E-mailová adresa: info@lovesexshop.sk

Práva Dotknutej osoby nie je možné uplatniť, ak Prevádzkovateľ preukáže, že nie je schopný Dotknutú osobu identifikovať. Ak je žiadosť Dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná (najmä s ohľadom na opakujúcu sa povahu), Prevádzkovateľ môže za splnenie žiadosti účtovať primeraný poplatok alebo odmietnuť konať. Za preukázanie tejto skutočnosti zodpovedá prevádzkovateľ údajov. Ak má prevádzkovateľ pochybnosti o totožnosti fyzickej osoby, ktorá podáva žiadosť, môže požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti žiadateľa.

Ak Dotknutá osoba nesúhlasí s rozhodnutím Prevádzkovateľa na základe Info.tv., Vyhlášky a Občianskeho zákonníka (V. zákona z roku 2013)

a.         Národný úrad pre ochranu údajov a slobodu informácií (www.naih.hu; sídlo: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., poštová adresa: 1363 Budapest, PO Box 9.; telefón: +36 (1) 391-1400) alebo

b.         Svoje práva si môžete uplatniť na súde.

9. Riadenie incidentov ochrany údajov

Incident ochrany údajov je porušenie bezpečnosti, ktoré má za následok náhodné alebo nezákonné zničenie, stratu, zmenu, neoprávnené zverejnenie alebo neoprávnený prístup k prenášaným, uchovávaným alebo iným spôsobom spracúvaným osobným údajom. Prevádzkovateľ vedie register na účely kontroly opatrení súvisiacich s incidentom ochrany osobných údajov, informovania dozorného orgánu a informovania dotknutej osoby, ktorý zahŕňa okruh osobných údajov dotknutých incidentom, rozsah a počet dotknutých osôb. strany, dátum, okolnosti, účinky incidentu a opatrenia prijaté na jeho zabránenie. Ak sa správca údajov domnieva, že konkrétny incident predstavuje vysoké riziko pre práva a slobody dotknutých osôb, bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 72 hodín, informuje o incidente dotknutú osobu a dozorný orgán.

10. Poskytovanie údajov úradom

Na prevádzkovateľa údajov sa môže na základe splnomocnenia zákona obrátiť súd, prokurátor, vyšetrovací orgán, priestupkový orgán, orgán verejnej správy, Národný úrad pre ochranu údajov a slobodu informácií alebo iné informačné orgány, poskytovať informácie, komunikovať alebo prenášať údaje alebo sprístupňovať dokumenty.

Ak orgán uviedol presný účel a rozsah údajov, prevádzkovateľ poskytne osobné údaje orgánom iba v rozsahu a rozsahu, ktorý je nevyhnutne potrebný na dosiahnutie účelu žiadosti.

11. Odkazy

Správca údajov nepreberá žiadnu zodpovednosť za obsah, údaje a postupy ochrany informácií externých webových stránok prístupných z webovej stránky ako východiskový bod. Ak sa správca údajov dozvie, že prepojená stránka alebo odkaz porušuje práva tretích strán alebo platné zákony, okamžite odkaz z webovej stránky odstráni.

12. Spôsob uchovávania osobných údajov, bezpečnosť spracovania

Prevádzkovateľ sa zaväzuje zabezpečiť bezpečnosť údajov, prijať technické a organizačné opatrenia a stanoviť procesné pravidlá, aby sa zabezpečila ochrana zaznamenaných, uložených alebo spracovaných údajov a aby sa zabránilo ich zničeniu, neoprávnenému použitiu alebo neoprávnenej zmene. Zaväzuje sa tiež vyžadovať od všetkých tretích strán, ktorým údaje prenáša alebo poskytuje na základe súhlasu dotknutej osoby, aby dodržiavali požiadavku bezpečnosti údajov.

Prevádzkovateľ údajov vynaloží všetko primerané úsilie, aby zabezpečil, že údaje nebudú náhodne poškodené alebo zničené. Prevádzkovateľ údajov uloží uvedený záväzok aj svojim zamestnancom zapojeným do spracovateľských činností.

Počítačové systémy správcu údajov a iné miesta uchovávania údajov sa nachádzajú v jeho sídle, priestoroch, u spracovateľov údajov, spoločnosti WebShop Marketing Kft. (4028 Debrecín, Kassai út 129 III. poschodie 301-308.) a MediaCenter Hungary Kft. (6000 Kecskemét, Sosztakovics u. 3. II/6.) 1132 Budapešť, Victor Hugo u. 18-22.

Prevádzkovateľ vyberá a prevádzkuje IT nástroje používané na spracovanie osobných údajov v rámci poskytovania služby tak, aby spracúvané údaje:

a. prístupné oprávneným osobám (dostupnosť);

b. je zabezpečená jeho pravosť a autentickosť (pravosť spracovania);

c. je možné overiť jeho integritu (integrita údajov);

d. sú chránené pred neoprávneným prístupom (dôvernosť údajov).

Prevádzkovateľ údajov prijme primerané opatrenia na ochranu údajov najmä pred neoprávneným prístupom, zmenou, zverejnením, prezradením, vymazaním alebo zničením, náhodným zničením, poškodením alebo stratou a nedostupnosťou v dôsledku zmien v používaných technológiách.

Prevádzkovateľ vhodnými technickými prostriedkami zabezpečí, aby okrem prípadov, keď to povoľuje zákon, nebolo možné uložené údaje priamo prepojiť a priradiť k dotknutej osobe s cieľom chrániť súbory údajov spravované elektronicky v jeho rôznych registroch.

Prevádzkovateľ zabezpečí bezpečnosť spracúvania údajov prijatím technických, organizačných a technických opatrení na ochranu bezpečnosti spracúvania údajov, pričom zohľadní stav techniky, ktoré poskytujú úroveň ochrany primeranú rizikám spojeným so spracúvaním.

Prevádzkovateľ údajov uchováva počas spracovania

a) dôvernosť: chráni informácie tak, aby k nim mali prístup len tí, ktorí sú na to oprávnení;

b) integritu: chráni presnosť a úplnosť informácií a spôsob spracovania;

(c) dostupnosť: zabezpečuje, aby oprávnený používateľ mal v prípade potreby účinný prístup k informáciám a prostriedkom na ich získanie.

Systémy a siete informačných technológií správcu a jeho partnerov sú chránené proti počítačovým podvodom, špionáži, sabotáži, vandalizmu, požiaru a záplavám, počítačovým vírusom, vniknutiu do počítača a útokom na odmietnutie služby. Prevádzkovateľ zabezpečuje bezpečnosť prostredníctvom postupov ochrany na úrovni serverov a aplikácií.

Subjekty údajov sú informované o tom, že elektronické správy prenášané cez internet, bez ohľadu na protokol (e-mail, web, ftp atď.), sú zraniteľné voči sieťovým hrozbám, ktoré by mohli viesť k podvodnej činnosti, zmluvným sporom alebo zverejneniu či úprave informácií. Prevádzkovateľ prijme všetky primerané opatrenia na ochranu pred takýmito hrozbami. Monitoruje systémy s cieľom zaznamenať a poskytnúť dôkazy o akýchkoľvek bezpečnostných incidentoch. Monitorovanie systému umožňuje aj kontrolu účinnosti prijatých bezpečnostných opatrení.

13. Vybavovanie reklamácií

Správca údajov informuje zákazníka/užívateľa, že v prípade reklamácie môže zo zákonných dôvodov postúpiť tieto údaje zákazníka/užívateľa spoločnosti Legal Labs Ltd. (sídlo: 1054 Budapešť, Honvéd utca 8, 1. poschodie 2, IČO: 01-09-382985, zastúpená Dávidom Grüllom, e-mail: hello@payee.tech, web: https://payee.tech, ďalej len "príjemca") ako spracovateľovi údajov.

Údaje, ktorých sa prenos údajov týka, sú: meno a priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, výška pohľadávky, názov pohľadávky, dátum uzatvorenia zmluvy.

Informácie o spracúvaní údajov príjemcom platby sú k dispozícii na tomto odkaze:

https://payee.tech/legal/privacy-policy.

14. Ostatné ustanovenia

Správca údajov si vyhradzuje právo jednostranne zmeniť toto oznámenie o ochrane osobných údajov, a to na základe predchádzajúceho oznámenia dotknutým osobám prostredníctvom webovej stránky www.lovesexshop.sk Po nadobudnutí účinnosti zmeny a doplnenia je dotknutá osoba povinná, pokiaľ nevznesie námietky, akceptovať zmenené a doplnené oznámenie o ochrane osobných údajov tým, že bude pokračovať v používaní webovej lokality alebo služieb.

Sťažnosť na spracovanie svojich údajov môžete podať Národnému úradu pre ochranu údajov a slobodu informácií:

- Osobne: v centre služieb zákazníkom úradu na adrese 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

- Poštou: na poštovú adresu úradu na adrese 1363 Budapest, Pf.: 9.

- Elektronickou poštou: na e-mailovú adresu úradu kozerdekubejelentesek@naih.hu.

(Ďalšie kontaktné údaje: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, webová stránka: www.naih.hu).

Toto oznámenie o ochrane osobných údajov je platné od 25. mája 2018.

Posledná aktualizácia: 04.01.2024.